Կարգավորում

Օրենքներ, կարգավորվումներ

Հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորվում են բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը

 • Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք, 05.05.1998թ., ՀՕ-239:
 • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 30.06.1996թ., ՀՕ-68:
 • «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 07.10.1998թ., ՀՕ-80:
 • «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 24.11.2004թ., ՀՊ-142-Ն:
 • «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 17.06.2008թ., ՀՕ-124-Ն:
 • «Վճարման հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 04.12.1996թ., ՀՕ-100:
 • «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 24.11.2004թ., ՀՕ-135-Ն:
 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 17.06.2008թ., ՀՕ-123-Ն:
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 26.05.2008թ., ՀՕ-80-Ն:
 • «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 17.06.2008թ., ՀՕ-122-Ն:
 • «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 11.10.2007թ., ՀՕ-195-Ն:
 • «Հայաստանի Հանրապետութան տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 17.03.2016թ. թիվ 40-Ն որոշում:
 • «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 09.02.2007թ. թիվ 39-Ն որոշում:
 • «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 26.02.2008թ. թիվ 50-Ն որոշում:
 • «Բանկային ավանդ մուծելը հավաստող փաստաթղթերի ցանկը և բանկային ավանդ մուծելը հավաստող փաստաթղթերի, բանկային գրքույկի, բանկային (դեպոզիտային) սերտիֆիկատի վավերապայմանները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.08.2006թ. թիվ 501-Ն որոշում:
 • «Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը» կանոնակարգ 33-ը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 06.02.2007թ. թիվ 33-Ն որոշում:
 • «Արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց գործունեության հատուկ տնտեսական նորմատիվները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 15.05.2007թ. թիվ 144-Ն որոշում:
 • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում բանկային հաշիվներ բացելիս ստորագրությունների նմուշների քարտերը հարկային մարմիններին հաշվառման ներկայացնելու վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 24.06.2014թ. թիվ 142-Ն որոշում:
 • «Բանկերի, դրանց տարածքային ստորաբաժանումների, արժութային դիլերների և արտարժույթի փոխանակման կետերի կողմից հաճախորդներին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործարք կատարելու վերաբերյալ անդորրագիր տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 08.06.2005թ. թիվ 293-Ն որոշում:
 • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարման հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետներ սահմանելու կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 25.08.2015թ. թիվ 187-Ն որոշում:

Փիրուզ Սարգսյան

Հայաստանի Բանկերի Միություն

*Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: