Տեղական ֆակտորինգ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը Հայաստանում գործող ֆինանսական հաստատությունների շարքում առաջիններից է, որը ներդրել և զարգացրել է ֆակտորինգը՝ որպես առևտրի կարճաժամկետ ֆինանսավորման արդյունավետ գործիք: Բանկը մատուցում է ֆակտորինգային ծառայությունների լայն շրջանակ՝ յուրաքանչյուր Հաճախորդի կարիքներին և պահանջներին համապատասխան:

Ֆակտորինգ կամ դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում ասելով հասկանում ենք վաճառողի կողմից գնորդի պարտքի ստացման իրավունքի՝ դիսկոնտով (զեղչով) զիջումը Բանկին:


Ֆակտորինգային սպասարկումը ներառում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • հետաձգված վճարումներով վաճառքների ֆինանսավորում,
 • դեբիտորական պարտքի վարում և հաշվառում
 • դեբիտորական պարտքի հավաքագրում
 • գնորդի չվճարման ռիսկի ծածկում

Ֆակտորինգի պարզագույն սխեման ըստ քայլերի կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ.


1. Վաճառողը (Բանկի հաճախորդը) իրականացնում է մատակարարումը գնորդին (դեբիտորին) վճարման հետաձգման պայմանով՝ դուրս գրելով համապատասխան հաշիվ-ապրանքագիրը:

2. Վաճառողը (Բանկի հաճախորդը) Բանկ է ներկայացնում հաշիվ-ապրանքագիրը և բեռնագրային փաստաթղթերը:

3. Բանկը վաճառողին վճարում է գնորդի կողմից վճարման ենթակա գումարի հիմնական մասը` մինչև 90%-ը և գանձում է համապատասխան միջնորդավճարը:

4. Վճարման հետաձգման ավարտին գնորդն ամբողջությամբ (100%) վճարում է Բանկին հաշիվ-ապրանքագրի գումարը:

5. Բանկը կատարում է վերջնահաշվարկ՝ վաճառողին վճարում է գումարի մնացած 10%-ը` գանձելով տրամադրված ֆինանսավորման դիմաց կուտակված տոկոսագումարը:

Ֆակտորինգի առավելությունները ֆինանսավորման այլ գործիքների նկատմամբ

Վաճառողների համար առավելություններ

 • դեբիտորական պարտքի զիջման դիմաց շրջանառու միջոցների արագ ներգրավման հնարավորություն,
 • վաճառքների աճին զուգահեռ ֆինանսավորման շարունակական աճ,
 • ժամանակին ստացված ֆինանսավորման շնորհիվ արտադրության և/կամ առևտրի ծավալների աճ,
 • գնորդներին վճարման հետաձգման պայմանի առաջարկման հնարավորություն և, հետևաբար, գնորդների ավելի լայն շրջանակ և շուկայի մասնաբաժնի մեծացում,
 • բյուջետային պարտավորությունների կատարման կարգապահություն. հաճախորդն անհրաժեշտ ֆինանսավորում է ստանում բյուջեի հանդեպ իր պարտավորությունները կատարելու համար, որոնք առաջանում են առաքված, բայց դեբիտորի կողմից դեռևս չվճարված ապրանքների գծով,
 • փոխարժեքների տատանման հետ կապված կորուստների բացառում կամ զգալի նվազում,
 • կազմակերպչական հարցերի կարգավորում. հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է իրականացնել դեբիտորական պարտքերի հաշվառում
 • գնորդների կողմից չվճարման ռիսկի ծածկում (առանց ռեգրեսի ֆակտորինգի դեպքում)

Գնորդների համար առավելություններ

 • վաճառողներից ապրանքների և ծառայությունների ստացում` վճարման հետաձգման պայմանով,
 • վաճառողների կողմից առաքվող ապրանքների ծավալների և տեսականու աճ առանց լրացուցիչ կապիտալի ներգրավման,
 • վաճառողից վճարման հետաձգում ստանալու արդյունքում առաջացած ժամանակավորապես ազատ միջոցների տնօրինման հնարավորություն (Բանկից տոկոսով վարկ ներգրավելու փոխարեն),
 • առաքված ապրանքի վճարի ֆինանսավորման ծախսերի կրճատում (ֆակտորինգային ծառայությունների դիմաց վճարում է վաճառողը):

Ֆակտորինգային սահմանաչափ հաստատող մարմինը սահմանաչափը հաստատելիս առաջնորդվում է ստորև բերված ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոններով:

Օբյեկտիվ գործոններ

Հաճախորդի/մատակարարի և/կամ գնորդի/դեբիտորի փորձը ոլորտում, գործընկերների հետ համագործակցության փորձը, ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը, բանկային հաշիվների շրջանառությունը, գործարքների հաճախականությունը, վարկային պատմությունը և այլն.

Սուբյեկտիվ գործոններ

Հաճախորդի/մատակարարի և/կամ գնորդի/դեբիտորի բիզնեսի ընդունելի լինելը և համապատասխանությունը Բանկի քաղաքականությանը, հաճախորդի և/կամ գնորդի բիզնեսի թափանցիկությունը, կառավարման որակը, համագործակցության զարգացման հեռանկարները և այլն:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է տեղական ֆակտորինգի հետևյալ տարատեսակները՝

Ռեգրեսային ֆակտորինգ

Ռեգրեսային ֆակտորինգի (հետպահանջի իրավունքով) դեպքում հաճախորդը/մատակարարը պատասխանատվություն է կրում Բանկի առջև՝ երաշխավորելով գնորդի/դեբիտորի կողմից Բանկի հանդեպ ստանձնած ֆակտորինգային պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումը:

Հիմնական պայմաններ
ՊայմանՌեգրեսային ֆակտորինգ
Ֆինանսավորման նպատակըՖակտորինգային ֆինանսավորումը նպատակային օգտագործում չի ենթադրում. Հաճախորդը կարող է ֆինանսավորումը օգտագործել՝ ըստ իր հայեցողության:
Տրամադրման եղանակըԿանխիկ/ Անկանխիկ
Առավելագույն և նվազագույն գումարըՍահմանափակումներ չկան
Առավելագույն և նվազագույն ժամկետըՈրպես կանոն՝ մինչև 120 օր, առանձին հիմնավոր դեպքերում՝ մինչև 270 օր
Արտոնյալ ժամանակահատվածըՄինչև ժամկետի վերջ
Մայր գումարի մարման ժամանակացույցըՄիանվագ՝ ժամկետի վերջում
Տոկոսների մարման ժամանակացույցըԺամկետի վերջում
Անվանական տոկոսադրույքը (հաշվարկվում է ֆինանսավորման գումարի նկատմամբ)ՀՀ դրամ՝ սկսած 11.00- 14.00%
ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 7.5- 9.5%
Եվրո՝ սկսած 7.00- 9.00%
Ֆինանսավորման չափըՀաշիվ-ապրանքագրի գումարի մինչև 90%
Սահմանաչափի հաստատման միջնորդավճարըՍահմանաչափի 0.25%, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճարըՍկսած 0.1%՝ հաշիվ-ապրանքագրի գումարից, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Գործող սահմանաչափի վերանայումավելացվող մասի 0.25%, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Սահմանաչափի վերահաստատում (սահմանաչափը համարվում է վերահաստատվող, եթե վերջինիս գործողության ժամկետն ավարտվել է ոչ շուտ, քան վերահաստատման վերաբերյալ դիմումի ներկայացմանը նախորդող 90-րդ օրը)15,000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման հայտի լրացման միջնորդավճար2,000 ՀՀ դրամ
Գնորդին ծանուցման միջնորդավճար500 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթի շրջանակներում առձեռն ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթի մշակում 1000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում -
ԱպահովությունըՀաճախորդ /մատակարար/ ընկերության երաշխավորություն, հաճախորդ /մատակարար/ և դեբիտոր /գնորդ/ ընկերությունների սեփականատերերի, ղեկավարների անձնական երաշխավորություններ կամ Բանկի համար ընդունելի այլ ապահովություն
Վճարման ենթակա մայր գումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց գումարի նկատմամբ0.1%
Տոկոսագումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց տոկոսի նկատմամբԿիրառելի չէ
Ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքնախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժՉի նախատեսվում
Ֆինանսավորման տրամադրման հիմնական նախապայմանները -Մատակարարումների դիմաց վճարումների իրականացման անկանխիկ եղանակ
- Գնորդի հանդեպ դրամական պահանջի իրավունքը հավաստող փաստաթղթի առկայություն (Հ/Ա, ակտ և այլն)
- Արմսվիսբանկում հաճախորդի / մատակարարի բանկային հաշվի առկայություն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշումը կայացնելու ժամկետըպահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 3-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կախված գործարքի յուրահատկություններից, գումարից, բանկի հետ համագործակցության պատմությունից և այլն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացումՄինչև 2 աշխատանքային օր
Ֆինանսավորման ձևակերպման ժամկետըձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Ռեգրեսային ֆակտորինգի դեպքում ինչպես հաճախորդը/մատակարարը, այնպես էլ գնորդը/դեբիտորը ֆինանսական վերլուծության նպատակով Բանկ են ներկայացնում ստորև նշված փաստաթղթերը:

Փաստաթուղթ Նշումներ Պարտադիր/ըստ պահանջի
1. Դիմում-հայտ (Կիրառելի է միայն հաճախորդի դեպքում) Բանկի կողմից սահմանված ձևով պ
2. Կանոնադրություն պատճեն պ
3. Տնօրենի և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք) Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/ պ
4. Շահութահարկի հաշվարկ (2 տարվա համար) պատճեն պ
5. Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 1) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար) պատճեն պ
6. Եկամուտ-ծախսի մասին հաշվետվություն (Ձև 2) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար) պատճեն պ
7. ԱԱՀ-ի հաշվարկներ (վերջին 24 ամիսների համար) պատճեն պ
8. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն (առկայության դեպքում) պատճեն պ
9. Տեղեկանք հարկային վերահսկողություն իրականացնող մարմնից հարկային պարտավորությունների կատարման վերա-բերյալ բնօրինակ ը
10. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար) պատճեն պ
11. Այլ բանկերում գործող վարկային (ֆակտորինգային) և գրավի պայմանագրեր պատճեն պ
12. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերծանում բնօրինակ պ
13. Վերադաս կամ իրավասու մարմնի (Խորհրդի կամ Ընդհանուր ժողովի, միակ մասնակցի) որոշումը (որոշման քաղվածքը)` Ֆակտորինգով սպասարկվելու վերաբերյալ (Կիրառելի է միայն հաճախորդի դեպքում) բնօրինակ պ
14. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալ բնօրինակ պ
15. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/ ը
16. Մատակարարման պայմանագիր մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև (առկայության դեպքում) պատճեն պ
17. Առևտրի շարժը մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև նախորդ 12 ամիսների ընթացքում (երբ և ինչ գումարի մատակարարում է իրականացվել գնորդին ու դրա դիմաց գնորդից երբ և ինչ վճարումներ են ստացվել) բնօրինակ պ

Ռեգրեսային ֆակտորինգի դեպքում ինչպես հաճախորդը/մատակարարը, այնպես էլ գնորդը/դեբիտորը ֆինանսական վերլուծության նպատակով Բանկ են ներկայացնում ստորև նշված փաստաթղթերը:

-ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ՝ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ ՌԵԳՐԵՍԻ (ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՊԱՀԱՆՋԻ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ:

-ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

-ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԵՎ ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

-ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

-ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

-ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

-ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ):

-ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ և ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ և ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵ՛Ս «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԷՋԸ:

Ոչ ռեգրեսային ֆակտորինգ

Ոչ ռեգրեսային ֆակտորինգի (առանց հետպահանջի իրավունքի) դեպքում հաճախորդը/մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում Բանկի առջև ֆինանսավորման գումարի՝ գնորդի/դեբիտորի կողմից պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարման համար:

Հիմնական պայմաններ
ՊայմանՈչ ռեգրեսային ֆակտորինգ
Ֆինանսավորման նպատակըՖակտորինգային ֆինանսավորումը նպատակային օգտագործում չի ենթադրում. Հաճախորդը կարող է ֆինանսավորումը օգտագործել՝ ըստ իր հայեցողության:
Տրամադրման եղանակըԿանխիկ/ Անկանխիկ
Առավելագույն և նվազագույն գումարըՍահմանափակումներ չկան
Առավելագույն և նվազագույն ժամկետըՈրպես կանոն՝ մինչև 120 օր, առանձին հիմնավոր դեպքերում՝ մինչև 270 օր
Արտոնյալ ժամանակահատվածըՄինչև ժամկետի վերջ
Մայր գումարի մարման ժամանակացույցըՄիանվագ՝ ժամկետի վերջում
Տոկոսների մարման ժամանակացույցըԺամկետի վերջում
Անվանական տոկոսադրույքը (հաշվարկվում է ֆինանսավորման գումարի նկատմամբ)ՀՀ դրամ՝ սկսած 11.00- 14.00%
ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 7.5%
Եվրո՝ սկսած 7%
Ֆինանսավորման չափըՀաշիվ-ապրանքագրի գումարի մինչև 90%
Սահմանաչափի հաստատման միջնորդավճարըՍահմանաչափի 0.25%, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճարըՍկսած 0.1%՝ հաշիվ-ապրանքագրի գումարից, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Գործող սահմանաչափի վերանայումավելացվող մասի 0.25%, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Սահմանաչափի վերահաստատում (սահմանաչափը համարվում է վերահաստատվող, եթե վերջինիս գործողության ժամկետն ավարտվել է ոչ շուտ, քան վերահաստատման վերաբերյալ դիմումի ներկայացմանը նախորդող 90-րդ օրը)15,000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման հայտի լրացման միջնորդավճար2,000 ՀՀ դրամ
Գնորդին ծանուցման միջնորդավճար500 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթի շրջանակներում առձեռն ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթի մշակում 1000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում -
ԱպահովությունըԴեբիտոր /գնորդ/ ընկերության սեփականատերերի, ղեկավարների անձնական երաշխավորություններ կամ Բանկի համար ընդունելի այլ ապահովություն
Վճարման ենթակա մայր գումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց գումարի նկատմամբ0.1%
Տոկոսագումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց տոկոսի նկատմամբԿիրառելի է
Ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքնախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժՉի նախատեսվում
Ֆինանսավորման տրամադրման հիմնական նախապայմանները -Մատակարարումների դիմաց վճարումների իրականացման անկանխիկ եղանակ
- Գնորդի հանդեպ դրամական պահանջի իրավունքը հավաստող փաստաթղթի առկայություն (Հ/Ա, ակտ և այլն)
- Արմսվիսբանկում հաճախորդի / մատակարարի բանկային հաշվի առկայություն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշումը կայացնելու ժամկետըպահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 3-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կախված գործարքի յուրահատկություններից, գումարից, բանկի հետ համագործակցության պատմությունից և այլն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացումՄինչև 2 աշխատանքային օր
Ֆինանսավորման ձևակերպման ժամկետըձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Ոչ ռեգրեսային ֆակտորինգի դեպքում ինչպես հաճախորդը/մատակարարը, այնպես էլ գնորդը/դեբիտորը ֆինանսական վերլուծության նպատակով Բանկ են ներկայացնում ստորև նշված փաստաթղթերը:

Հաճախորդի/մատակարարի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր

Փաստաթուղթ Նշումներ Պարտադիր/ըստ պահանջի
1. Դիմում-հայտ Բանկի կողմից սահմանված ձևովպ
2. ԿանոնադրությունԲանկի կողմից սահմանված ձևովպ
3. Տնօրենի և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք)Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/պ
4. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալբնօրինակպ
5. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալբնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/ը
6. Մատակարարման պայմանագիր մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև (առկայության դեպքում)պատճենպ
7. Առևտրի շարժը մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև նախորդ 12 ամիսների ընթացքում (երբ և ինչ գումարի մատակարարում է իրականացվել գնորդին ու դրա դիմաց գնորդից երբ և ինչ վճարումներ են ստացվել)բնօրինակպ

Գնորդի/դեբիտորի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր

Փաստաթուղթ Նշումներ Պարտադիր/ըստ պահանջի
1. Կանոնադրությունպատճենպ
2. Տնօրենի և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք)Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/պ
3. Շահութահարկի հաշվարկ (2 տարվա համար)պատճենպ
4. Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 1) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար)պատճենպ
5. Եկամուտ-ծախսի մասին հաշվետվություն (Ձև 2) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար)պատճենպ
6. ԱԱՀ-ի հաշվարկներ (վերջին 24 ամիսների համար)պատճենպ
7. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն (առկայության դեպքում)պատճենպ
8. Տեղեկանք հարկային վերահսկողություն իրականացնող մարմնից հարկային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալբնօրինակը
9. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար)պատճենպ
10. Այլ բանկերում գործող վարկային (ֆակտորինգային) և գրավի պայմանագրեր)պատճենպ
11. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերծանումբնօրինակպ
12. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալբնօրինակպ
13. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալբնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/պ
14. Մատակարարման պայմանագիր մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև (առկայության դեպքում)պատճենպ
15. Առևտրի շարժը մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև նախորդ 12 ամիսների ընթացքում (երբ և ինչ գումարի մատակարարում է իրականացվել գնորդին ու դրա դիմաց գնորդից երբ և ինչ վճարումներ են ստացվել) բնօրինակպ

-ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

-ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

-ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

-ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

-ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

-ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ):

-ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ և ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ և ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵ՛Ս «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԷՋԸ:

Փակ ֆակտորինգ

Փակ ֆակտորինգ (դեբիտորական պարտքի ֆինանսավորում). Փակ ֆակտորինգի դեպքում գնորդը/դեբիտորը չի ծանուցվում ֆակտորինգային գործարքի վերաբերյալ, և ֆակտորինգային պարտավորությունների պատշաճ կատարման պատասխանատվություն կրում է բացառապես հաճախորդը/մատակարարը:

Հիմնական պայմաններ
Պայման Փակ ֆակտորինգ
Ֆինանսավորման նպատակըՖակտորինգային ֆինանսավորումը նպատակային օգտագործում չի ենթադրում. Հաճախորդը կարող է ֆինանսավորումը օգտագործել՝ ըստ իր հայեցողության:
Տրամադրման եղանակըԿանխիկ/ Անկանխիկ
Առավելագույն և նվազագույն գումարըՍահմանափակումներ չկան
Առավելագույն և նվազագույն ժամկետըՈրպես կանոն՝ մինչև 120 օր, առանձին հիմնավոր դեպքերում՝ մինչև 270 օր
Արտոնյալ ժամանակահատվածըՄինչև ժամկետի վերջ
Մայր գումարի մարման ժամանակացույցըՄիանվագ՝ ժամկետի վերջում
Տոկոսների մարման ժամանակացույցըԺամկետի վերջում
Անվանական տոկոսադրույքը (հաշվարկվում է ֆինանսավորման գումարի նկատմամբ)ՀՀ դրամ՝ սկսած 11.00- 14.00%
ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 7.5%
Եվրո՝ սկսած 7%
Ֆինանսավորման չափըՀաշիվ-ապրանքագրի գումարի մինչև 90%
Սահմանաչափի հաստատման միջնորդավճարըՍահմանաչափի 0.25%, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճարըՍկսած 0.1%՝ հաշիվ-ապրանքագրի գումարից, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Գործող սահմանաչափի վերանայումավելացվող մասի 0.25%, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Սահմանաչափի վերահաստատում (սահմանաչափը համարվում է վերահաստատվող, եթե վերջինիս գործողության ժամկետն ավարտվել է ոչ շուտ, քան վերահաստատման վերաբերյալ դիմումի ներկայացմանը նախորդող 90-րդ օրը)15,000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման հայտի լրացման միջնորդավճար2,000 ՀՀ դրամ
Գնորդին ծանուցման միջնորդավճար500 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթի շրջանակներում առձեռն ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթի մշակում 1000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում -
ԱպահովությունըՀաճախորդ /մատակարար/ ընկերության սեփականատերերի, ղեկավարների անձնական երաշխավորություններ, գնորդ ընկերության հանդեպ վարձատրության պահանջի իրավունքի գրավ կամ Բանկի համար ընդունելի այլ ապահովություն
Վճարման ենթակա մայր գումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց գումարի նկատմամբ0.1%
Տոկոսագումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց տոկոսի նկատմամբ 0.1%
Ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքնախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժՉի նախատեսվում
Ֆինանսավորման տրամադրման հիմնական նախապայմանները -Մատակարարումների դիմաց վճարումների իրականացման անկանխիկ եղանակ
- Գնորդի հանդեպ դրամական պահանջի իրավունքը հավաստող փաստաթղթի առկայություն (Հ/Ա, ակտ և այլն)
- Արմսվիսբանկում հաճախորդի / մատակարարի բանկային հաշվի առկայություն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշումը կայացնելու ժամկետըպահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 3-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կախված գործարքի յուրահատկություններից, գումարից, բանկի հետ համագործակցության պատմությունից և այլն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացումՄինչև 2 աշխատանքային օր
Ֆինանսավորման ձևակերպման ժամկետըձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Փակ ֆակտորինգի դեպքում հաճախորդը/մատակարարը ֆինանսական վերլուծության նպատակով Բանկ է ներկայացնում ստորև նշված փաստաթղթերը:

Փաստաթուղթ Նշումներ Պարտադիր/ըստ պահանջի
1. Դիմում-հայտ (Կիրառելի է միայն հաճախորդի դեպքում) Բանկի կողմից սահմանված ձևով պ
2. Կանոնադրություն պատճեն պ
3. Տնօրենի և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք) Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/ պ
4. Շահութահարկի հաշվարկ (2 տարվա համար) պատճեն պ
5. Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 1) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար) պատճեն պ
6. Եկամուտ-ծախսի մասին հաշվետվություն (Ձև 2) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար) պատճեն պ
7. ԱԱՀ-ի հաշվարկներ (վերջին 24 ամիսների համար) պատճեն պ
8. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն (առկայության դեպքում) պատճեն պ
9. Տեղեկանք հարկային վերահսկողություն իրականացնող մարմնից հարկային պարտավորությունների կատարման վերա-բերյալ բնօրինակ ը
10. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար) պատճեն պ
11. Այլ բանկերում գործող վարկային (ֆակտորինգային) և գրավի պայմանագրեր պատճեն պ
12. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերծանում բնօրինակ պ
13. Վերադաս կամ իրավասու մարմնի (Խորհրդի կամ Ընդհանուր ժողովի, միակ մասնակցի) որոշումը (որոշման քաղվածքը)` Ֆակտորինգով սպասարկվելու վերաբերյալ (Կիրառելի է միայն հաճախորդի դեպքում) բնօրինակ պ
14. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալ բնօրինակ պ
15. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/ ը
16. Մատակարարման պայմանագիր մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև (առկայության դեպքում) պատճեն պ
17. Առևտրի շարժը մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև նախորդ 12 ամիսների ընթացքում (երբ և ինչ գումարի մատակարարում է իրականացվել գնորդին ու դրա դիմաց գնորդից երբ և ինչ վճարումներ են ստացվել) բնօրինակ պ

-ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ: ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՉԵՆ ՍՏԱՑՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԸ ԱՅՆ ՄԱՐՈՒՄ Է ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

-ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

-ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

-ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

-ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

-ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

-ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ):

-ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ և ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ և ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵ՛Ս «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԷՋԸ:

Ֆակտորինգ-Երաշխիք

Ֆակտորինգ-երաշխիքի դեպքում Բանկը ծածկում է գնորդի/դեբիտորի կողմից չվճարման ռիսկերը՝ երաշխավորելով հաճախորդին/մատակարարին գնորդի/դեբիտորի կողմից մատակարարման պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումը: Այն դեպքում, երբ գնորդը/դեբիտորը մատակարարման պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի վճարում հաճախորդին/մատակարարին, ապա Բանկը վճարում է հաճախորդին/մատակարարին գնորդի/դեբիտորի փոխարեն՝ ֆինանսավորելով վերջինիս:

Հիմնական պայմաններ
Պայման Ֆակտորինգ-Երաշխիք
Ֆինանսավորման նպատակըՖակտորինգային ֆինանսավորումը նպատակային օգտագործում չի ենթադրում. Հաճախորդը կարող է ֆինանսավորումը օգտագործել՝ ըստ իր հայեցողության:
Տրամադրման եղանակըԿանխիկ/ Անկանխիկ
Առավելագույն և նվազագույն գումարըՍահմանափակումներ չկան
Առավելագույն և նվազագույն ժամկետըՈրպես կանոն՝ մինչև 120 օր, առանձին հիմնավոր դեպքերում՝ մինչև 270 օր
Արտոնյալ ժամանակահատվածըՄինչև ժամկետի վերջ
Մայր գումարի մարման ժամանակացույցըՄիանվագ՝ ժամկետի վերջում
Տոկոսների մարման ժամանակացույցըԺամկետի վերջում
Անվանական տոկոսադրույքը (հաշվարկվում է ֆինանսավորման գումարի նկատմամբ)ՀՀ դրամ՝ սկսած 11.00- 14.00%
ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 7.5%
Եվրո՝ սկսած 7%
Ֆինանսավորման չափըՀաշիվ-ապրանքագրի գումարի մինչև 90%
Սահմանաչափի հաստատման միջնորդավճարըՍահմանաչափի 0.25%, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճարըՍկսած 0.1%՝ հաշիվ-ապրանքագրի գումարից, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Գործող սահմանաչափի վերանայումավելացվող մասի 0.25%, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Սահմանաչափի վերահաստատում (սահմանաչափը համարվում է վերահաստատվող, եթե վերջինիս գործողության ժամկետն ավարտվել է ոչ շուտ, քան վերահաստատման վերաբերյալ դիմումի ներկայացմանը նախորդող 90-րդ օրը)15,000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման հայտի լրացման միջնորդավճար2,000 ՀՀ դրամ
Գնորդին ծանուցման միջնորդավճար500 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթի շրջանակներում առձեռն ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթի մշակում 1000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման փաթեթը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում -
Ապահովությունը Դեբիտոր /գնորդ/ ընկերության սեփականատերերի, ղեկավարների անձնական երաշխավորություններ կամ Բանկի համար ընդունելի այլ ապահովություն
Վճարման ենթակա մայր գումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց գումարի նկատմամբ0.1%
Տոկոսագումարի մարման ուշացման դեպքում օրական տույժ` ժամկետանց տոկոսի նկատմամբ Կիրառելի չէ
Ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքնախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժՉի նախատեսվում
Ֆինանսավորման տրամադրման հիմնական նախապայմանները -Մատակարարումների դիմաց վճարումների իրականացման անկանխիկ եղանակ
- Գնորդի հանդեպ դրամական պահանջի իրավունքը հավաստող փաստաթղթի առկայություն (Հ/Ա, ակտ և այլն)
- Արմսվիսբանկում հաճախորդի / մատակարարի բանկային հաշվի առկայություն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշումը կայացնելու ժամկետըպահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 3-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կախված գործարքի յուրահատկություններից, գումարից, բանկի հետ համագործակցության պատմությունից և այլն
Ֆինանսավորման տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացումՄինչև 2 աշխատանքային օր
Ֆինանսավորման ձևակերպման ժամկետըձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Ոչ ռեգրեսային ֆակտորինգի դեպքում ինչպես հաճախորդը/մատակարարը, այնպես էլ գնորդը/դեբիտորը ֆինանսական վերլուծության նպատակով Բանկ են ներկայացնում ստորև նշված փաստաթղթերը:

Հաճախորդի/մատակարարի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր

Փաստաթուղթ Նշումներ Պարտադիր/ըստ պահանջի
1. Դիմում-հայտ Բանկի կողմից սահմանված ձևովպ
2. ԿանոնադրությունԲանկի կողմից սահմանված ձևովպ
3. Տնօրենի և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք)Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/պ
4. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալբնօրինակպ
5. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալբնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/ը
6. Մատակարարման պայմանագիր մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև (առկայության դեպքում)պատճենպ
7. Առևտրի շարժը մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև նախորդ 12 ամիսների ընթացքում (երբ և ինչ գումարի մատակարարում է իրականացվել գնորդին ու դրա դիմաց գնորդից երբ և ինչ վճարումներ են ստացվել)բնօրինակպ

Գնորդի/դեբիտորի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր

Փաստաթուղթ Նշումներ Պարտադիր/ըստ պահանջի
1. Կանոնադրությունպատճենպ
2. Տնօրենի և հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք)Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/պ
3. Շահութահարկի հաշվարկ (2 տարվա համար)պատճենպ
4. Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև 1) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար)պատճենպ
5. Եկամուտ-ծախսի մասին հաշվետվություն (Ձև 2) (վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար)պատճենպ
6. ԱԱՀ-ի հաշվարկներ (վերջին 24 ամիսների համար)պատճենպ
7. Անկախ աուդիտորական եզրակացություն (առկայության դեպքում)պատճենպ
8. Տեղեկանք հարկային վերահսկողություն իրականացնող մարմնից հարկային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալբնօրինակը
9. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար)պատճենպ
10. Այլ բանկերում գործող վարկային (ֆակտորինգային) և գրավի պայմանագրեր)պատճենպ
11. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերծանումբնօրինակպ
12. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալբնօրինակպ
13. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալբնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/պ
14. Մատակարարման պայմանագիր մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև (առկայության դեպքում)պատճենպ
15. Առևտրի շարժը մատակարարի/հաճախորդի և գնորդի/դեբիտորի միջև նախորդ 12 ամիսների ընթացքում (երբ և ինչ գումարի մատակարարում է իրականացվել գնորդին ու դրա դիմաց գնորդից երբ և ինչ վճարումներ են ստացվել) բնօրինակպ

-ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

-ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԳՆՈՐԴԻ/ԴԵԲԻՏՈՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

-ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

-ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

-ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

-ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

-ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ):

-ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ և ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ և ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵ՛Ս «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԷՋԸ:

Տեղական ֆակտորինգի սակագներ (ուժի մեջ 16.03.2022թ-ից)

Ֆակտորինգային սահմանաչափ (վաճառողի համար տվյալ գնորդի գծով հատկացված ֆակտորինգային գործարքների առավելագույն գումար) հաստատող մարմինը սահմանաչափը հաստատելիս առաջնորդվում է ստորև բերված ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոններով:


Օբյեկտիվ գործոններ

Հաճախորդի և/կամ գնորդի փորձը ոլորտում, գործընկերների հետ համագործակցության փորձը, ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը, բանկային հաշիվների շրջանառությունը, գործարքների հաճախականությունը, վարկային պատմությունը և այլն.

Սուբյեկտիվ գործոններ

Հաճախորդի և/կամ գնորդի բիզնեսի ընդունելի լինելը և համապատասխանությունը Բանկի քաղաքականությանը, հաճախորդի և/կամ գնորդի բիզնեսի թափանցիկությունը, կառավարման որակը, համագործակցության զարգացման հեռանկարները և այլն:

Ֆակտորինգային սահմանաչափը տրամադրվում է համաձայն հիմնական պայմանների, սակայն յուրաքանչյուր կոնկրետ ֆակտորինգային դիմումի դեպքում ֆակտորինգային սահմանաչափ հաստատող մարմինը, հաշվի առնելով վերը նշված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները, կարող է շեղվել նշված պայմաններից կամ լրացուցիչ պայմաններ և/կամ պահանջներ ներկայացնել:

Հնարավոր բացասական հետևանքներ, այլ կարևոր տեղեկատվություններ

Հարգելի հաճախորդ`

Ֆակտորինգային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում (զիջված պարտավորությունների կատարման կետանցում, բանկին կեղծ տեղեկատվության տրամադրում կամ տեղակատվության չտրամադրում, մոնիտորինգի արդյունքների համաձայն Ձեր կազմակերպության և/կամ գնորդ կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացում և այլն) բանկի կողմից բացի ֆինանսական պատժամիջոցներից գործող օրենսդրության համաձայն կարող են իրականացվել հետևյալ գործողություններ

 • ֆակտորինգային պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում և հետագա ֆինանսավորման դադարեցում, տրամադրված սահմանաչափի նվազեցում կամ զրոյացում,
 • գրավադրված գույքի բռնագանձում և իրացում, ընդ որում, գրավադրված գույքի իրացումից ստացված գումարը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է նաև գրավատուի այլ գույքի (առկայության դեպքում) հաշվին պարտավորությունների մարման հնարավորությունը` դրանց վրա դատական կարգով բռնագանձում տարածելու եղանակով (առկայության դեպքում)
 • Գնորդ կազմակերպության, իսկ ռեգրեսային պայմանագիր կնքելու դեպքում նաև Ձեր կազմակերպության վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցում վարկային ռեգիստրում, ինչը բացասական ազդեցություն կթողնի Ձեր վարկային պատմության վրա և կխոչընդոտի հետագայում ևս վարկային ծառայություններից օգտվելու հարցում (այդ թվում նաև այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից)

 • Ֆակտորինգային սահմանաչափ ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

  * Տվյալ սակագները պայմանական են: Բանկը յուրաքանչյուր հաճախորդի համար առաջարկում է անհատական սակագներ` կախված հաճախորդի և դեբիտորի ֆինանսական վիճակից, ինչպես նաև կանխատեսվող ֆակտորինգային գործարքների քանակից և ծավալներից: