Էսքրոու հաշիվներ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում հաշիվ բացելը Ձեր առաջին քայլն է Բանկի ծառայություններից օգտվելու ճանապարհին: Այն թույլ է տալիս ընտրել վճարման, ներդրման և ֆինանսավորման Ձեր պահանջները բավարարող լուծումներ:


ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում իրավաբանական անձինք կարող են բացել էսքրոու հաշիվներ:

Էսքրոու հաշիվը ՀՀ դրամով կամ Բանկի համաձայնությամբ այլ արժույթով բացված տարանցիկ բանկային հատուկ հաշիվ է, որի վրա դեպոնացվում են ապրանքի, ծառայության կամ անշարժ/շարժական գույքի ձեռքբերման` որպես գործարքի կատարման երաշխիք միջոցները: Գումարը տրվում է Շահառուին միայն ՀՀ դրամով կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում արտարժույթով ՝ պայմանագրով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:


Սակագներ

Ընթացակարգ