Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցության շրջանակում գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տվյալ ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրում է վարկային տոկոսների մասնակի սուբսիդավորմամբ վարկեր։

Վարկերը տրմադրվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման, կարկտապաշտան ցանցերի և կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով:

Հիմնական պայմաններ
ՊայմանՈռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիրՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների եվ հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր
Նպատակը Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրում Հակակարկտային ցանցերի ներդրում Պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնումԳյուղատնտեսական հումքի մթերումների իրականացում Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ձեռքբերում i
Առավելագույն գումար / ՀՀ դրամ 150,000,000 ՀՀ դրամ ii 85,000,000 ՀՀ դրամ Պտղատու այգիների համար՝ մինչև 248,000,000 ՀՀ դրամ, Հատապտղանոցերի համար՝ 69.600,000 ՀՀ դրամ 1,500,000,000 ՀՀ դրամ 450,000,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն ժամկետ/տարի 3 7 8 1 8
Վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող անվանական տարեկան տոկոսադրույք iii 0%-2% iv0%-2% v 0%-2% vi 0%-3% vii 0%-4% viii
% հաշվարկման կարգը %-ը հաշվարկվում է վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին 365 օր
Տրամադրման եղանակը անկախիկ/ կանխիկ անկանխիկ
Մարման կարգը Վարկի մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ, առավելագույնը տարեկան 6 ամիս։ Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Վարկի մայր գումարի մասով կարող է տրամադրվել մինչև 1 տարի արտոնյալ ժամանակահատված։ Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Վարկի մայր գումարի մասով կարող տրամադրվել մինչև 5 տարի արտոնյալ ժամանակահատված։ Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Արտոնյալ ժամկետը` նվազագույնը՝ 2 ամիս, առավելագույնը՝ 3 ամիս Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ Լիզինգի գումարի մարումը իրականացվում է մայր գումարի հավասարաչափ վճարման եղանակով: Հնարավոր է արտոնյալ ժամանակաշրջանի տրամադրում տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով Վարկի տոկոսագումարները վճարվում են ամսական պարբերականությամբ

iԼիզինգը տրամադրվում է հետևյալ ոլորտներում օգտագործվող ագրոպարենային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով՝ անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տավարաբուծություն, ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, ձկնաբուծություն, մեղվաբուծություն և արդյունագործական գազանաբուծություն, բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն, սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում՝ կաթի մթերման կայաններ, թարմ պտուղբանջարեղենի և հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու հատիկաընդեղենի զտման գործունեություն, սպանդանոցային տնտեսություն, ագրովերամշակող արդյունաբերություն, ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն:

iiԱշխատանքները առանց կապալառու կազմակերպության իրականանցնելու պարագայում վարկի առավելագույն գումարը կազմում ` 110,000,000 ՀՀ դրամ:

iiiԲանկի կողմից վարկերը տրամադրվում են մինչև 12% /լիզինգի ծրագրի դեպքում` 11%/ տարեկան տոկոսադրույքով, որից սուբսիդավորման ենթակա գումարը կազմում է մինչև 12% տարեկան տոկոսադրույքի և վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տոկոսադրույքի տարբերությունը։ ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի տարածքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարողների համար լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի 11 տոկոսային կետով, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0 տոկոս:

ivՀՀ սահմանամերձ համայնքներում կամ գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներում ներդրման դեպքում, կամ առնվազն 3հա հողատարածքում ներդրող գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվներին տրամադրված վարկերը կսուբսիդավորվեն այնպիսի չափաքանակով, որ վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0%։

vՍուբսիդավորումն իրականացվելու է այնպիսի չափաքանակով, որ վարկերը Շահառուներին տրամադրվեն 2% տոկոսադրույքով, իսկ առնվազն 3 հա կարկտապաշտպան ցանցեր ներդնող Կոոպերատիվներնին և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքներում գործունեություն իրականացնող շահառուներին վարկը կսուբսիդավորվի այնպիսի չափաքանակով, որ վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0%։

viՍուբսիդավորումն իրականացվելու է այնպիսի չափաքանակով, որ վարկերը Շահառուներին տրամադրվեն 2% տոկոսադրույքով, իսկ Սահամանամերձ համայնքների տնտեսվարողներին և Կոոպերատիվներին՝ 0%: Սահմանամերձ համայնքների տնտեսվարողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդդգրկված սահմանամերձ համայնքների տնտեսվարողները, իսկ Կոոպերատիվներն առնվազն 3 հա այգի հիմնող գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կոոպերատիվներն են։

viiՍուբսիդավորումն իրականացվելու է այնպիսի չափաքանակով, որ վարկերը Շահառուներին տրամադրվեն 3% տոկոսադրույքով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի տարածքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարողների համար վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի մինչև 12 տոկոսային կետին համարժեք մասը (գումարը), որպեսզի վարկառուի կողմից վճարվող վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0 տոկոս:

viiiՀՀ սահմանամերձ համայնքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների համար լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրկանացվի 11%-ային կետով, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0%: Կարող է սահմանվել լիզինգի մայր գումարի համար արտոնյալ ժամկետ` լիզինգը տրամադրելու պահից առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով: Բացի այդ, կարող է սահմանվել Լիզինգի հիմնական գումարի վճարման համար դադարի շրջաններ՝ տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով:

Ապահովություն
Ապահովությունը անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություններ, ապրանքանյութական պաշարներ։Վարկ/Գրավ հարաբերակցության առավելագույն ցուցանիշը՝ 70%: Կարող է պահանջվել լրացուցիչ երաշխավորություններ:Վարկ/Գրավ հարաբերակցության առավելագույն ցուցանիշը՝ 80%:
Տրամադրման միջնորդավճար` Նվազագույն վճարը վճարվում է վարկային հայտը ներկայացնելու պահին: Վարկը հաստատվելու դեպքում լրացվում է պակաս վճարված գումարը, իսկ մերժվելու դեպքում` վերադարձվում է առանց որևիցե պահումների Լիզինգի գումարի մինչև 1%-ի չափով
Վարկի գումարի մարման կետանցի դեպքում օրական տույժ` % մարման ենթակա գումարից 0.1%
Ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք Համաձայն ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջների
Գրավի գնահատում Ըստ պահանջի՝ բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերության կողմից
Գրավի գնահատման մոտավոր ծախս յուրաքանչյուր գույքային միավորի համար • Բնակելի հատվածի գույքի
գնահատման համար սկսած 15,000 ՀՀ դրամից
• Ոչ բնակելի հատվածի գույքի գնահատման համար՝ սկսած 25,000 ՀՀ դրամից
• Տրանսպորտային միջոցների գնահատման համար՝ սկսած 8,000 ՀՀ դրամիցմանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար տես Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկ
Կազմակերպություն Հեռախոս Հասցե Էլ. հասցե
«Ակցեռն-Էլիտա» ՍՊԸ + (374 10) 27 76 62
+ (374 91) 27 76 62
ք. Երևան, Վաղարշյան 12 appraisal@akcern.am
«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 43 27 76
+ (374 93) 50 02 01
ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6 amintasgroup@mail.ru
«Ար Վի Էմ Քոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 64 90
+ (374 98) 94 44 49
ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1 info@rvmconsult.am
«Ափթայմ» ՍՊԸ + (374 60) 53 53 71
+ (374 98) 53 53 14
ք. Երևան, Պուշկին փ., «Բիզնես Պալե»
3-րդ հարկ
info@uptimellc.org
«Ա. Գ. Բորսա» ՍՊԸ + (374 10) 25 90 31 ք. Երևան, Ն. Զարյան, 22ա agborsa@mail.ru
«Բիլդափ» ՍՊԸ + (374 10) 54 71 60 + (374 55) 54 71 60 ք. Երևան, Զարյան 5, թիվ 1 buildup@rambler.ru
«Բիլիվ» ՍՊԸ + (374 94) 22 11 11 ք. Երևան, Մաշտոց պող., 9-14 arm-belive@mail.ru
«Գառդի» ՍՊԸ + (374 91) 41 22 79 ք. Երևան, Բաղրամյան 7, 4 gardiltd@gmail.com
«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 48 82 ք. Երևան, Խանջյան 13/2 cost@consultant.com
«Շիրակամուտ» ՍՊԸ + (374 93) 40 09 59 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան info@shirakamut.am
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 54 27 40 ք. Երևան, Թումանյան 8, 216 սենյակ info@olivergroup.am
«Վի Էմ Ար Փի» ՍՊԸ + (374 10) 58 87 97 ք. Երևան, Վարդանանց 8, շ. 3 vm-rp@mail.ru

Ներբեռնել

Միջնորդավճարներ և տույժեր
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ մարվող գումարից Չի սահմանվում
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք 100,000 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ
Տրամադրված վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման դադարեցման դեպքերը Հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման և ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրեր
Մոնիթորինգի գործողություններին խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք ▪եթե առկա են տվյալ վարկի մասով վարկառուի մեկ տարվա (նախորդ 12 ամիսներ) կտրվածքով հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց պարտավորություններ վարկատուի հանդեպ կամ վարկատուի հանդեպ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների հետևանքով, վարկերի դասակարգման գործող կարգի համաձայն, վարկը ստանդարտ դասով դասակարգված չէ,
▪ եթե չի պահպանվում Ծրագրով սահմանված պահանջները, կամ չի պահպանվել վարկի տրամադրման պայմանները, կամ նախարարությունը մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերում է սույն Ծրագրի պայմանների խախտում,
▪ վարկառուի կողմից վարկի ոչ նպատակային օգտագործման և կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերում մինչ այդ պահը տրամադրված սուբսիդավորման գումարը ենթակա է վերադարձման: Վերը նշված մնացած դեպքերում, ինչպես նաև Վարկառուի և Բանկի միջև կնքված պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում, վարկի սուբսիդավորումը դադարեցվում է տվյալ վարկի մարման ժամանակացույցով սահմանված վարկի նախորդ մարման օրվանից սկսած:
Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր ՝
▪ եթե առկա են տվյալ վարկի մասով մեկ տարվա կտրվածով (նախորդ 12 ամիսներ) հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց պարտավորություններ, կամ օբյեկտիվ չափանիշների համաձայն վարկը ստանդարտ դասով դասակագված չէ,
▪ թողարկված և իրացված ծավալների մասին հաշվետվությունը Վարկառուի կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող տասն աշխատանքնային օրվա ընթացքում Բանկ չներկայացնելը,
▪ վարկն օգտագործվել է ոչ նպատակային և/կամ սուբսիդավորման պայմաններին ոչ համապատասխան,
▪ Որպես վարկային միջոցների ստացման հիմք է ներկայացվել վարկառուին սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ վարկառուի հիմնադիր կամ բաժնետեր հանդիսացող անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների (ծնող, ամուսին, զավակ) կողմից մշակվող հողատարածքների բերքի կամ դրա մի մասի գծով վարկառուի հետ կնքված բերքի գնման պայմանագիր:
Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր
▪ Վարկառուի կողմից վարկը ոչ նպատակային օգտագործվելը,
▪ եթե առկա են տվյալ վարկի մասով մեկ տարվա կտրվածով հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց պարտավորություններ, կամ օբյեկտիվ չափանիշներով վարկը ստանդարտ դասով դասակագված չէ,
▪ վարկառուի կողմից ներկայացված տեղեկություններում կեղծիքի հայտնաբերելը:
ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր
▪ եթե առկա են տվյալ լիզինգի մասով մեկ տարվա կտրվածով (նախորդ 12 ամիսներ) հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց պարտավորություններ, կամ օբյեկտիվ չափանիշների համաձայն լզիզնգը ստանդարտ դասով դասակագված չէ,
▪ Երբ Մոնիթորինգի արդյունքում արձանագրվում է ծրագրի պայմանների խախտում
Ստացված սուբսիդավորված գումարների ետ վերադարձը Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման և/կամ սուբսիդավորման պայմաններին ոչ համապատասխան օգտագործման դեպքում մինչև այդ պահը ԳՖԿ-ի կողմից սուբսիդավորված տոկոսագումարները Վարկառուի կողմից ենթակա են վերադարձման՝ խախտումը հայտնաբերելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Գործող պայմանագրի (վարկային, գրավի, այլ) պայմանների փոփոխություն 50.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու ժամկետը հաճախորդի կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում 2 աշխատանքային օր
Վարկը փաստացի տրամադրելու ժամկետը հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաստատված/դեռ չտրամադրված վարկի պայմանների վերանայում 50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել, քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը
Այլ պայմաններ
ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր`
▪ Սույն ծրագրի շրջանակում վարկերը կտրամադրվեն 0.5-10 հա խաղողի և ինտենսիվ պտղատու այգիներում կարկտապաշտպան ցանցի ներդրման նպատակով,
▪ Յուրաքանչյուր Շահառուի համար սահմանված 1 հեկտար այգու համար կարկտապաշտպան ցանցի հիմնման ծախսերը չպետք է գերազանցեն.
▪ Կապալառու կազմակերպության միջոցով ներդնելու պարագայում`

• Խաղողի այգի` 3.6 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 36 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի` 8.5 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 85 մլն ՀՀ դրամ:
▪ Առանց Կապալառու կազմակերպության միջոցով ներդնելու պարագայում`
• Խաղողի այգի` 2.88 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 28.8 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի` 6.8 մլն ՀՀ դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 68 մլն ՀՀ դրամ:
ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր՝
▪ Ծրագրի շրջանակներում տնտեսվարողներին կարող են տրամադրվել վարկեր 0.5-10 հա ինտենսիվ պտղատու /այդ թվում խաղողի այգի/ և 0.5-3 հա հատապտղատու այգիների հիման նպատակով:
▪ Յուրաքանչյուր շահառուի համար սահմանված 1 հեկտար այգեհիմնման աշխատանքների և 1 տարվա խնամքի ծախսերի առավելագույն սահմանաչափերը և վարկի առավելագույն գումարը կարկտապաշտպան ցանցով (շահառուի հայեցողությամբ) և առանց դրա չպետք է գերազանցեն.
▪ եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը.
• Խաղողի այգի՝ 10.8 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 108մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 14.4 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 144 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 18.7 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 187 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 24.8 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 248 մլն ՀՀ դրամ,
• Հատապտղանոց՝ 23.2 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 69.6մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ,
• եթե այգեհիմնումն իրականացնում է տնտեսվարողը /առանց կապալառու կազմակերպության ներգրավվման/.
• Խաղողի այգի՝ 8.6 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 86 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 11․5 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 115.2 մլն ՀՀ դրամ,
• Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 14.9 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 149 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 19.8 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 198 մլն ՀՀ դրամ
• Հատապտղանոց՝ 18.6 մլն դրամ, վարկի առավելագույն գումար` 55.8 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ:
Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր
▪ Կաթիլային ոռոգման համակարգի 1 հա-ի համար կատարվող վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից չպետք է գերազանցի 2.2 մլն. ՀՀ դրամը, իսկ անձրևացման համակարգերի համար՝ 2.7մլն ՀՀ դրամը,
▪ Ծրագիրը առանց կապալառուի իրականացնելու դեպքում՝ Կաթիլային ոռոգման համակարգի 1 հա-ի համար կատարվող վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից չպետք է գերազանցի 1.6 մլն. ՀՀ դրամը, իսկ անձրևացման համակարգերի համար՝ 1․9մլն ՀՀ դրամը:
ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր`
▪ Լիզինգառուն վճարում է լիզինգի առարկայի արժեքի 20%-ի չափով կանխավճար:
Գրավի ձևակերպում
● նոտարական վճար – միանվագ 13.000-25.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում,(գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի դեպքում՝ մինչև 10,000 ՀՀդրամ )
● անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վճար` առավելագույնը 26.000 ՀՀ դրամ(գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի դեպքում՝ մինչև 4,000 ՀՀ դրամ )
● ՀՀ Ոստիկանության վճար (միասնական տեղեկանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ
N1.Ընդհանուր փաստաթղթերՆշումներ
1. Դիմում-հայտ Բանկի կողմից սահմանված ձևով պ
2. Կանոնադրություն պատճեն պ
3. Տնօրենիև հիմնադիրների (մասնակիցների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), սոց. քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք), ինչպես նաև հայտարարություն փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ** (տիպօրինակը տրամադրվում է բանկում) Պատճեններ / հիմնադիրների (մասնակիցների) դեպքում ըստ պահանջի/ պ
4. Ֆինանսական տեղեկատվություն` վարկային վերլուծաբանի կողմից պահանջվող ձևաչափով (օրինակ՝ ֆինանսական վիճակի մասին, ֆինանսական արդյունքների մասին, դրամական հոսքերի մասին) վերջին 2 հաշվետու ժամանակաշրջանների համար պատճեն պ
5. Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 ամիսների համար) բնօրինակ ը
6. Գործող վարկային, գրավի և այլ պայմանագրեր պատճեն ը
7. Գործունեության իրականացման վայրի սեփականության վկայական կամ վարձակալական պայմանագիր պատճեն ը
8. Բիզնես ծրագիր կամ տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում բնօրինակ ը
9. Լիցենզիա (լիցենզավորված գործունեության դեպքում) պատճեն պ
10. ՊԵԿ ներկայացվող հաշվարկներ և հաշվետվություններ`շահութահարկի հաշվարկ, ԱԱՀ-ի հաշվարկ, շրջանառության, եկամտային հարկի հաշվարկ, աուդիտի պաշտոնական եզրակացություն և այլն(ըստ հաճախորդի գործունեության բնույթի) Պատճեն /օրենքով սահմանված կարգով պարտադիր աուդիտի ենթակա կազմակերպությունները ներկայացնում են ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը և աուդիտի եզրակացությունը/ ը
11. Տեղեկանք պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների վերաբերյալ բնօրինակ ը
12. Այլ փաստաթղթեր (շինարարական, կապալի պայմանագրեր, ապրանքների իրացման, ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, հաշիվ /ապրանքագրեր, հիմնական միջոցների, հումքի ձեռքբերման պայմանագրեր, հաշիվ /ապրանքագրեր) ը
13. Վերադաս կամ իրավասու մարմնի (Խորհրդի կամ Ընդհանուր ժողովի, միակ մասնակցի) որոշումը (որոշման քաղվածքը)` վարկ ստանալու և/կամ որպես ապահովվածություն առաջարկվող գրավի առարկան գրավադնելու վերաբերյալ բնօրինակ պ
14. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից՝ ընկերության մասնակիցների կազմի, տնօրենի, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /պահանջվում է Բանկի կողմից այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ առցանց հարցման միջոցով ընկերության մասին ստանալ տեղեկատվություն գործակալությունից/ ը
15. Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` քաղվածք հաշվի օպերատորից՝ ընկերության բաժնետերերի կազմի վերաբերյալ բնօրինակ ը
N2. Գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերՆշումներ
1. Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական պատճեն պ
2. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ և/կամ երաշխավորի (ների) անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), ինչպես նաև հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք), ինչպես նաև հայտարարություն փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ** (տիպօրինակը տրամադրվում է բանկում) պատճեն պ
3. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) կնոջ/ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձնագիր/նույնականացման քարտ և այլն), ինչպես նաև հանրային ծառայությունների համարանիշ (առկայության դեպքում, իսկ բացակայության դեպքում՝ համապատասխան տեղեկանք), ինչպես նաև հայտարարություն փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ** (տիպօրինակը տրամադրվում է բանկում) պատճեն պ
4. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) ամուսնության վկայական պատճեն պ
5. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության իրավաբանական փաթեթ և տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ պատճեն պ
6. Տեղեկանք իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունից /հաշվի օպերատորից գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության կանոնադրությունում, մասնակիցների ու տնօրենի կազմում փոփոխությունների վերաբերյալ բնօրինակ /եթե պետռեգիստրի տեղեկանքը բանկը ստանում է առցանց հարցման միջոցով, ապա այն չի պահանջվում հաճախորդից/ ը
7. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության վերադաս մարմնի որոշում գրավադրման վերաբերյալ բնօրինակ պ
8. Գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն Սկզբնական փուլում հնարավոր է ներկայացնել տեղեկանքի ձևով պ
9. Գույքի քարտեզագրման հաշվետվություն բնօրինակ /պահանջվում է հողատարաքծների գրավադրման պարագայում/ պ
10. Տրասպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր/ տեխ. անձնագիր պատճեն պ
11. Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական պատճեն/ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
12. Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո/ պ
13. Գրավադրվող հիմնական միջոցների ցանկ Նշելով անվանումը, քանակը, մակնիշը, արտադրության տարեթիվը, արտադրող երկիրը, սերիական համարը պ
14. Հիմնական միջոց(ներ)ի տեխնիկական անձնագիր (գրեր) պատճեն պ
15. Գրավադրվող շրջանառու միջոցների ցանկը Նշելով անվանումը, չափի միավորը, քանակը, գինը, գումարը պ
16. Համաձայնություն գրավի առարկայի վարձակալներից բնօրինակ /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի կողմից վարկը հաստատվելուց հետո / ը
17. Գրավադրվող գույքի ապահովագրման վկայագիր/գրեր պատճեն /ներկայացվում է Վարկային կոմիտեի ը
18. Այլ փաստաթղթեր (գրավադրվող գույքի ձեռք բերման հիմքեր, գրավատուների կողմից տրված լիազորագրեր, կնոջ/ ամուսնու կողմից նոտարական կարգով հաստատված համաձայնություններ) բնօրինակ /պատճենը

* Առաջնակարգ ապահովվածության դեպքում Բանկի կողմից կարող են մի շարք փաստաթղթեր չպահանջվել

- Բանկը կարող է պահանջել հաճախորդից ապահովագրելու գրավադրվող գույքը:

- -Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը լինում են պարտադիր /պ/ և ըստ պահանջի /ը/:

- -10-15 կետերով նախատեսված փաստաթղթերը պահանջվում են տրանսպորտային կամ այլ հիմնական/շրջանառու միջոցների գրավադրման դեպքում:

** Անհրաժեշտության դեպքում, ՎԴ/ՀՍԴ ղեկավարի պահանջով, հաճախորդի կողմից ներկայացվում է տեղեկանք ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից կամ բնակության վայրի համատիրությունից:

- ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՈՒՅԺԵՐ:

- ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ:

- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ԱԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

- ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:

- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

- ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

- ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

- Ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում Ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում Ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):

- Պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմաններին, ժամկետներին և սակագներին ծանոթանալու համար տե՛ս «Իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում» էջը:

 

Ուղենիշային պայմաններ

Հաշվիչներ

 

Loan Calculator