Հաշիվներ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում հաշիվ բացելը Ձեր առաջին քայլն է Բանկի ծառայություններից օգտվելու ճանապարհին: Այն թույլ է տալիս ընտրել վճարման, ներդրման և ֆինանսավորման Ձեր պահանջները բավարարող լուծումներ:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում ֆիզիկական անձինք կարող են բացել հաշվի հետևյալ տեսակները`

Բանկային հաշիվներ  ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, Բրիտանական ֆունտ ստեռլինգով, ՌԴ ռուբլով և այլ հաշիվներ, որոնք Ձեզ թույլ կտան իրականացնել մուտքեր, ելքեր, փոխարկումներ, փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս:

Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով հաշվին դրամական միջոցների մուտքի և ելքի դեպքում փոխարկման համար կիրառվում են տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված ընթացիկ փոխարժեքները:

alternatePHP code"> PHP code"> alternatePHP code"> PHP code"> alternatePHP code">
ISO-ի կոդը ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ Մուտքագրում Ելքագրում
RUB ՌԴ ռուբլի 0.00% 0.00%
No.ԾառայությունՍակագին
1.Պարտադիր նվազագույն միջին օրական մնացորդ կամ մասնակցություն Բանկի ավանդային, ներդրումային, վարկային ծրագրերում
•  Ռեզիդենտների համար 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ ազատ փոխարկվող արտարժույթ
•  Ոչ ռեզիդենտների համար 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ ազատ փոխարկվող արտարժույթ
2.Հաշվի բացում
Ընթացիկ հաշվի բացում ռեզիդենտնեի համարանվճար
Ընթացիկ հաշվի բացում ոչ ռեզիդենտնեի համար 50,000 ՀՀ դրամ
Ընթացիկ հաշվի բացման սակագինը գանձվում է առաջին հաշվի բացման համար, երկրորդ և հաջորդող հաշիվները բացվում են անվճար: Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար ՀՀ դրամով հաշվի բացումը պարտադիր է:
Ավանդային հաշվի բացումանվճար
էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում, պայմանագրի պայմանների փոփոխություն գործարքի գումարի 0.20%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 300,000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագրի համար` 25,000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշվի բացում
•  Պետական պարտատոմսերի հաշվառման դեպո հաշիվ անվճար
•  Այլ դեպո հաշիվների բացում պայմանագրային
3.Հաճախորդի վերաակտիվացում *անվճար
* 1 տարվա ընթացքում հաճախորդի բոլոր հաշիվներով զրոյական շարժի և վերջինիս կողմից Բանկի որևէ ծառայությունից չօգտվելու դեպքում հաճախորդի հաշիվներն ապաակտիվացվում են փակվում
4.Հաշվով գործարքներ չիրականացրած հաճախորդների սպասարկում366-730 օր- ռեզիդենտ 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ ամսական, ոչ ռեզիդենտ 30,000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ ամսական,
731 օր և ավել- ռեզիդենտ 20,000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ ամսական, ոչ ռեզիդենտ 100,000.00 (հարյուր հազար) ՀՀ դրամ ամսական:
Հաճախորդի բոլոր հաշիվներով 12 ամիս անընդմեջ գործարք չիրականացնելու դեպքում հաշիվը դառնում է չաշխատող հաշիվ: Նշված միջնորդավճարը գանձելու համար Հաճախորդի հաշիվներին բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկը գանձում է միջնորդավճար հաշիվների առկա մնացորդի չափով և փակում է հաճախորդի հաշիվները:
5.Ընթացիկ հաշվի չնվազող մնացորդչի պահանջվում
6.Տոկոսների հաշվարկում ընթացիկ հաշվի մնացորդի վրա
•   ՀՀ դրամով պայմանագրային
•   Արտարժույթով պայմանագրային
Տոկոսագումարի հաշվարկն իրականացվում է ամսական միջին օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այն կազմում է նվազագույնը 500,000 ՀՀ դրամ, 2,000 ԱՄՆ դոլար, 2,000 Եվրո, 150,000 ՌԴ ռուբլի
7.Հաշվի սպասարկում
•  ՀՀ դրամով անվճար
•  Արտարժութային անվճար
8.Հաճախորդների սպասարկում
Ռեզիդենտների համար անվճար
•  Ոչ ռեզիդենտների համար 5,000 ՀՀ դրամ ամսական, գանձվում է միանվագ ամբողջ տարվա համար
9.Հաշվի քաղվածքի տրամադրում
Առձեռն բանկում
• Յուրաքանչյուր գործարքի ավարտից հետոանվճար
• Ամսական քաղվածքի տրամադրումանվճար
Պատվիրված նամակով փոստային ծախսեր
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում)1,500 ՀՀ դրամ
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս)3,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր էջի hամար
Բանկ-Հաճախորդ համակարգովանվճար
Էլեկտրոնային փոստովանվճար
10.Հաշվից քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում անվճար
11.Լրացուցիչ փաստաթղթերի և տեղեկանքների տրամադրում հաշվի և հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, լիազորագրերի պատրաստում
Հիփոթեքային վարկերի գծով եռամսյակի ընթացքում վճարված տոկոսագումարիների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 500 ՀՀ դրամ
Այլ տեղեկանքի տրամադրում
Ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում 13,000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ
Ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում 25,000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ
Ոչ հաշվետեր հաճախորդներին գրությունների և տեղեկանքների տրամադրում 3,600 (երեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ
•   Պատվիրված նամակով + փոստային ծախսեր
•   Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում)+ 2,000 ՀՀ դրամ ուրաքանչյուր էջի համար
•   Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս) + 3,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր էջի համար
Լիազորագրի պատրաստում 4,000 ՀՀ դրամ
8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերի սակագներում ԱԱՀ-ն ներառված է
1Բանկի ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում բանկային հաշիվների առկայության, մնացորդի, հաշիվներ չունենալու, ավանդային հաշիվների, վարկային պարտավորությունների, պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքները:
2Բանկի ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ համարվում են բոլոր այլ ձևաչափերի փաստաթղթերը:
12.Ընթացիկ հաշվի փակում անվճար
13.Internet Banking
Գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող հատուկ սարք 9,000 (միանվագ յուրաքանչյուր օգտագործողի համար)ՀՀ դրամ
Գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող մոբայլ սարք (ծրագիր)անվճար
Տարեկան սպասարկման վճար անվճար
Սարքի կորստի դեպքում լրացուցիչ սարքի տրամադրում 10,000 ՀՀ դրամ
Հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու հնարավորություն առանց սարքի տրամադրման անվճար
14.Գործառնություններ կանխիկ դրամով
Չեկային գրքույկի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ
Ընթացիկ հաշվից կանխիկ գումարի ելքագրում ՀՀ դրամով
•  հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրված չափովանվճար
•  ժամկետային ավանդների դիմաց վճարված տոկոսագումարներիցանվճար
•  Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսերի դիմաց վճարված արժեկտրոններիցանվճար
•  էսքրոու հաշվին կանխիկ մուտքագրված դրամական միջոցների չափով՝ անկախ շահառուին այդ միջոցների վճարման եղանակից (կանխիկ կամ անկանխիկ)անվճար
•  անկանխիկ միջոցներից0.50%
ԱՄՆ դոլարով
•  հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրված չափովանվճար
•  ժամկետային ավանդների դիմաց վճարված տոկոսագումարներիցանվճար
•  անկանխիկ միջոցներից0.50%
Այլ արտարժույթով
•  հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրված չափովանվճար
•  անկանխիկ միջոցներից
Եվրոյով0.50%
ՌԴ ռուբլով, Շվեցարական ֆրանկովանվճար
Ընթացիկ հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում
•  ՀՀ դրամով անվճար
•  ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյովանվճար
•  ՌԴ ռուբլով1.00%
•  Բրիտանական ֆունտ ստեռլինգով3.00%
Հնամաշ թղթադրամի փոխանակում
•  ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուսական ռուբլի4.00%
•  Այլ արտարժույթպայմանագրային
ՀՀ պետական պարտատոմսերի աճուրդներին մասնակցության սակագին
Պարտատոմսերի ծավալն անվանական արժեքով (միջնորդավճարի չափը հաշվարկվում է միայն աճուրդին ներկայացված հայտի բավարարված անվանական արժեքով ծավալի նկատմամբ) 0.015%, նվազագույնը 5,000 դրամ + Օպերատորի կողմից գանձվող միջնորդավճար
Ռեպո համաձայնագրերի վաղաժամ մարում և նոր համաձայնագրի կնքում` արժեկտրոնների ստացման, արժեթղթի, տոկոսադրույքի փոփոխության, գումարի նվազեցման կամ ավելացման և այլ նպատակով 5,000 ՀՀ դրամ

Պայմաններ

1. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (հետագայում` Բանկ) իրավունք ունի փոփոխել սույն Սակագները և Պայմանները (հետագայում` Սակագներ)` այդ մասին պատշաճ կերպով ծանուցելով Ֆիզիկական անձանց (հետագայում` Հաճախորդ):

2. Սույն Սակագները սահմանված են Բանկի կողմից մատուցվող ստանդարտ ծառայությունների համար: Բանկն իրավունք ունի իր կողմից մատուցված ոչ ստանդարտ ծառայությունների դիմաց գանձել լրացուցիչ կամ Սակագներում չնշված այլ հատուցում, ինչպես նաև գանձել այդ ծառայությունների մատուցման համար փաստացի իրականացված հեռահաղորդակցման ծախսերը:

3. Բանկի կողմից կիրառվող Սակագները հաշվարկվում են ելնելով գործառնության գումարից և գանձվում են Բանկում վարվող Հաճախորդի բանկային հաշվից (հաշիվներից)` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հաճախորդը հանձնարարական է տալիս գանձումները կատարել գործարքի գումարից:

4. Բանկի կողմից սահմանված Սակագները գանձվում են Հաճախորդի դրամային հաշվից: Հաճախորդի դրամային հաշվին Սակագների գանձման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում` դրանք գանձվում են հաշիվին մուտքագրված գումարից:

5. Արտարժույթով սակագները գանձվում են ՀՀ դրամով, հաշվարկված գանձման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված փոխարժեքով: Թղթակից կամ այլ արտասահմանյան բանկերի սակագները Բանկն իրավունք ունի գանձել Բանկում վարվող Հաճախորդի այլ հաշիվներից:

6. Բոլոր ընթացիկ հաշիվները գործում են բազմարժութային ռեժիմով: Եթե Հաճախորդն իրականացնում է գործառնություններ արժույթով, որը տարբերվում է Բանկում վարվող հաշիվների արժույթներից, և որոնք կրում են պարբերական և/կամ հաճախակի բնույթ, ապա Հաճախորդն այդ արժույթով ընթացիկ հաշիվ է բացում:

7. Բանկի կողմից գանձված Սակագները վերադարձման ենթակա չեն` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջիններս գանձվել են սխալմամբ:

8. Փոխարկային և արժեթղթերով գործառնություններն իրականացվում են Բանկի տվյալ օրվա գնանշումներով` համաձայն Հաճախորդի հետ կնքված համապատասխան պայմանագրի:

9. Էսքրոու հաշվից գումարի կանխիկացման և/կամ փոխանցման կամ այլ գործառնությունների դեպքում կիրառվում են Հաշվի սպասարկման և/կամ փոխանցումների համար նախատեսված Բանկի համապատասխան սակագները:

Բանկը մինչև 2006թ․ թողարկված 100 ԱՄՆ դոլարանոց թղթադրամների համար սահմանում է օրական ԱՆՎՃԱՐ 1,000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ մուտքի կամ փոխարկման սահմանաչափ յուրաքանչյուր հաշվետեր հաճախորդի համար:
Մինչև 2006թ․ թողարկված 100 ԱՄՆ դոլարանոց թղթադրամների համար ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից փոխարկում իրականացնելիս շարունակելու է գործել 0.7% միջնորդավճարը:

Բանկային հաշիվների բացման և վարման սակագներ

Բանկային հաշիվներում առկա միջոցների դիմաց վճարվող տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը և չափը կարող եք դիտել ստորև.

ԱՐԺՈՒՅԹ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարԵվրո ՌԴ ռուբլի Շվեյցարական ֆրանկ
4.50% 0.70% 0.45% 1.00% -2.00%

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է, եթե ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը կազմում է նվազագույնը 500,000 ՀՀ դրամ, 2,000 ԱՄՆ դոլար, 2,000 Եվրո, 150,000 ՌԴ ռուբլի: Տոկոսագումարը վճարվում է հաշվարկմանը հաջորդող ամսվա առաջին բանկային օրը:

Ֆիզիկական անձանց գծով հաշվարկված տոկոսագումարից պահվում է 10% եկամտահարկ:


Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների մնացորդների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքներ


Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում` կանոնակարգ 8_02

Դեպո հաշիվներ` Որպես Հաճախորդի պահառու` Բանկը կազմակերպում է սեփականության իրավունքով Հաճախորդին պատկանող արժեթղթերի և դրանց նկատմամբ Հաճախորդի իրավունքների գրանցումը, հաշվառումն ու պահպանությունը` Բանկում բացված արժեթղթերի հաշվառման հատուկ դեպո հաշիվներում:

No.ԾառայությունՍակագին
1. Անձնական հաշվի բացում
1.1. Ֆիզիկական անձի համար Անվճար
1.2. Իրավաբանական անձի համար Անվճար
1.3.Դեպո հաշվի սպասարկում գնանշվող արժեթղթերի համար**
ՌԴ ռուբլով արտահայտված բաժնետոմսեր և պարտատոմսեր` 0.1% տարեկան, գանձվում է եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, min. 2000 ՀՀ դրամ եռամսյակային
Այլ արժույթով բաժնետոմսեր` 0.2% տարեկան, գանձվում է եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, min. 3000 ՀՀ դրամ եռամսյակային
Այլ արժույթով պարտատոմսեր` 0.5% տարեկան, գանձվում է եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, min. 3000 ՀՀ դրամ եռամսյակային
1.4. Դեպո հաշվի սպասարկում չգնանշվող արժեթղթերի համար** Ինքնարժեք + 10%***
2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին
2.1. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին անվճար
3. Արժեթղթերի փոխանցում
3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ 1000 ՀՀ դրամ
3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ 2500 ՀՀ դրամ
3.3. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում
4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 2500 ՀՀ դրամ
4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 5000 ՀՀ դրամ
5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում
5.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1000 ՀՀ դրամ
5.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 2500 ՀՀ դրամ
6. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում
6.1. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն բանկային հաշիվների համար Բանկում գործող սակագների
7. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություններ
7.1. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություն` արժեթղթերի տրոհում, կոնսոլիդացիա և այլն անվճար
8. Օժանդակ ծառայություններ
8.1. Արժեթղթերի դիմաց եկամտի ստացում, հաշվարկում, ստացում Անվճար
8.2. Սեփականատերերի շահերի ներկայացում պայմանագրային
8.3. Լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրում պայմանագրային
8.4. Այլ ծառայություններ պայմանագրային

* Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները, ինչպես նաև փոստի և հեռահաղորդակցման ծախսերը:

** Եթե տվյալ եռամսյակի ընթացքում դեպո հաշվով ոչ մի գործարք չի կատարվել և հաշվում արժեթղթեր չեն հաշվառվել, միջնորդավճար չի գանձվում, իսկ եթե դեպո հաշվով տվյալ եռամսյակի ընթացքում կատարվել է գործարք, սակայն եռամսյակի վերջին օրը հաշվում արժեթղթեր չեն հաշվառվել, Հաճախորդից գանձվում է տվյալ տեսակի արժեթղթերի համար նախատեսված նվազագույն միջնորդավճարը: Եթե Հաճախորդի արժեթղթերն արտահայտված են այլ արժույթներով, այդ դեպքում արժույթից և շուկայից կախված` Բանկի կողմից կարող են սահմանվել առանձին սակագներ:

*** Այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարներ (առկայության դեպքում)

1. Դեպո հաշվի սպասարկման սակագները գանձվում են մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը: Պահառության ծառայությունների դիմաց վճարների ուշացման դեպքում Պահառուն իրավունք ունի՝ վճարման համար նախատեսված օրվանից 10 օր հետո համապատասխան Սակագները գանձել` վաճառելով Հաճախորդին պատկանող անհրաժեշտ քանակի կամ ծավալի արժեթղթեր:

                                                                                                                                                                      ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի համար գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայություններ սակագներ*

No.ԾառայությունՍակագին
1. Անձնական հաշվի բացում
1.1. Ֆիզիկական անձի համար Անվճար
1.2. Իրավաբանական անձի համար Անվճար
1.3. Դեպո հաշվի սպասարկում 5000 ՀՀ դրամ տարեկան, գանձվում է եռամսյակը մեկ անգամ` 1250 ՀՀ դրամ
2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին
2.1. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին անվճար
3. Արժեթղթերի փոխանցում
3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ 200 ՀՀ դրամ
3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ 1000 ՀՀ դրամ
3.3. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում
4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 2000 ՀՀ դրամ
4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 5000 ՀՀ դրամ
4.3. Առևտրային արգելադրում 1000 ՀՀ դրամ
4.4. Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում
5.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1000 ՀՀ դրամ
5.3. Առևտրային արգելադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.4. Առևտրային արգելադրման դադարեցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
6. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում
6.1. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն բանկային հաշիվների համար Բանկում գործող սակագների
7. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություններ
7.1. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություն` արժեթղթերի տրոհում, կոնսոլիդացիա և այլն անվճար
8. Օժանդակ ծառայություններ
8.1. Արժեթղթերի վերագրանցում 3000 ՀՀ դրամ
8.2. Արժեթղթերի դիմաց եկամտի ստացում, հաշվարկում, ստացում Անվճար
8.3. Սեփականատերերի շահերի ներկայացում պայմանագրային
8.4. Լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրում պայմանագրային

* Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները, ինչպես նաև Հաճախորդի սպասարկման հետ կապված ծախսերը:

Դեպո հաշիվների սպասարկման սակագներ

ՀՀ պետական եվրոպարտատոմսերի դեպո հաշվի սպասարկման սակագներ

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի համար գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայությունների սակագներ

Իրացվելի և հուսալի ներդրում

Այսօր բավականին ռիսկային է դարձել խնայողությունների պահպանման որևէ մի տեսակին նախապատվություն տալը, այդ իսկ պատճառով զգալիորեն աճել է մարդկանց հետաքրքրությունը թանկարժեք մետաղների նկատմամբ: ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն առաջարկում է գումարների ապահով և եկամտաբեր ներդրման այլընտրանքային տարբերակ` անկանխիկ ոսկով մետաղական հաշիվներ: Ոսկով հաշիվը անկանխիկ ոսկու հաշվառման և անկանխիկ ոսկով գործարքների կնքման նպատակով բացվող և վարվող բանկային հաշիվ է, որտեղ արտացոլվում է միայն ոսկու հարգը և կշիռը: Ոսկով հաշիվները հնարավորություն են ընձեռում ոչ միայն դիվերսիֆիկացնել Ձեր խնայողությունները, այլ նաև օգտվել մի շարք առավելություններից`

 • Ապահովություն ոսկու ֆիզիկապես գնման դեպքում առկա զեղծարարություններից (կապված ոսկու հարգի և իսկության հետ),
 • ֆիզիկական մետաղի պահպանման և տեղափոխման ժամանակ առաջացող խնդիրների և հավելյալ ծախսերի բացակայություն,
 • խնայողությունների պահպանում գնաճի ազդեցությունից,
 • Ոսկով հաշիվներում անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով` 0.01 գրամի ճշտությամբ:
 • անկանխիկ ոսկու գնման ժամանակ ոսկու ձուլակտորի պահպանման, տեղափոխման և արտադրական ծախսերի դիմաց վճարումների բացակայություն,
 • ցանկացած պահի անկանխիկ ոսկու վաճառքի միջոցով ներդրված գումարը ետ ստանալու հնարավորություն,
 • ոսկու կորստի կամ վնասման հնարավոր ռիսկերի բացակայություն

Ոսկով հաշիվների բացման և վարման պայմաններ.

 • Ոսկով հաշիվները բացվում են և ֆիզիկական, իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաճախորդների համար:
 • Հաշիվները բացվում են միայն 999.9 հարգի ոսկու համար:
 • Հաշվի նվազագույն մնացորդը սահմանվում է 0 գրամ:
 • Ոսկով հաշիվներում անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով` 0.01 գրամի ճշտությամբ:

Ոսկու մուտքագրումը հաշվին իրականացվում է`

 • այլ բանկերում բացված Հաճախորդի ոսկով հաշիվներից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
 • հաշվի վրա հաշվառման պայմանով ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ից ոսկու գնման միջոցով,
 • Հաճախորդի օգտին երրորդ անձանց կողմից ոսկով փոխանցումներ իրականացնելիս:

Ոսկու ելքագրումը հաշվից իրականացվում է`

 • այլ բանկերում բացված Հաճախորդի ոսկով հաշիվներին ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
 • հաշվից ելքագրման պայմանով ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին ոսկի վաճառելու միջոցով,
 • Հաճախորդի հանձնարարականի համաձայն երրորդ անձանց օգտին ոսկով փոխանցումների իրականացման դեպքում:

Ոսկու անկանխիկ առքուվաճառքը կատարվում է համաձայն ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից սահմանված անկանխիկ ոսկու փոխարժեքների:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ոսկու առքի և վաճառքի փոխարժեքները սահմանում է հիմնվելով անկանխիկ ոսկու միջազգային գնանշումների վրա:


ՀՀ օրենքը ֆիզիկական անձնաց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ավանդների հատուցման երաշխավորման
պայմանների և կարգի մասին


ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՎԱՆԴԱՏՈՒ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Խնդրում ենք մինչև ավանդային պայմանագիրը ստորագրելը ծանոթանալ սույն փաստաթղթի դրույթներին:

Ձեր ավանդի հատուցման երաշխավորողն է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետև՝ Հիմնադրամ):

Հիմնադրամի գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Մ. Խորենացի 15

Հեռախոսը՝ (+374 10) 58-35-14

Ինտերնետային կայքը՝ www.adgf.am

Սույն ծանուցման բոլոր սահմանումները համապատասխանում են «Ֆիզիկական անձանց բան կային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանումներին:

Հատուցման դեպքը

Ձեր երաշխավորված ավանդը ենթակա է հատուցման հետևյալ դեպքերում

1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բանկը ճանաչվում է անվճարունակ և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) խորհրդի որոշմամբ հաստատվում է բանկի կողմից օրենքով և պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում ավանդները վերադարձնելն ի վիճակի չլինելու փաստը կամ

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բանկը սնանկ է ճանաչվում (այսուհետ՝ անվճարունակ բանկ):

Երաշխավորված ավանդի առավելագույն չափը և հաշվարկման կարգը

Երաշխավորված ավանդների հաշվարկման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ձեր՝ նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ դրամային ավանդ, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների, և Ձեր՝ նույն բանկում ունեցած բոլոր արտարժութային ավանդները համարվում են մեկ արտարժութային ավանդ, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների:

Այն դեպքում, երբ բանկի նկատմամբ Ձեր բանկային ավանդը ձևավորվել է բանկի` մեկ կամ մի քանի բանկերի միացման արդյունքում, ապա յուրաքանչյուր միացող բանկում Ձեր ունեցած բանկային ավանդը դիտվում է որպես առանձին բանկային ավանդ` Օրենքով սահմանված կարգով:

Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերը հետևյալն են՝

Ավանդի արժութային կառուցվածքը Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդԵթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային
ավանդը 7 միլիոն
դրամից պակաս է
Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 16 միլիոն ՀՀ դրամ 7 միլիոն ՀՀ դրամ 16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը) 7 միլիոն ՀՀ դրամ
(երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝
7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Եթե Դուք անվճարունակ բանկում ունեք առանձին բանկային ավանդ և միևնույն ժամանակ նույն բանկում ներդրված համատեղ բանկային ավանդի սեփականատեր եք« ապա երաշխավորվում է Ձեր առանձին բան¬կային ավանդի և համատեղ բանկային ավանդում Ձեր մասնաբաժնի հանրագումարը՝ Օրենքով սահմանված կարգով և չափով:

Եթե դուք անվճարունակ բանկի նկատմամբ ունեք խնդրահարույց պարտավորություն, ապա հատուցման ենթակա գումարը կհաշվարկվի Ձեր բանկային ավանդի և խնդրահարույց պարտավորության դրական տարբերության հիման վրա: Խնդրահարույց պարտավորություն է համարվում Ձեր այն պարտավորությունը, որի հիմնական գումարի (կամ դրա մի մասի) մարումը կամ տոկոսների վճարումն ուշացրել եք պայմանագրում նշված ժամկետից 90 օրից ավելի:

Երկու կամ ավելի ավանդատուների համատեղ բանկային ավանդը համարվում է յուրաքանչյուր անձի առանձին բանկային ավանդ« ավանդատուի՝ պայմանագրով սահմանված մասնաբաժնի չափով: Եթե պայմա-նագրով սահմանված չեն համատեղ բանկային ավանդի ավանդատուների մասնաբաժինները« ապա համատեղ բանկային ավանդն ավանդատուների միջև բաժանվում է հավասարաչափ:

Բանկային ավանդի հատուցումը կատարվում է միայն հայկական դրամով: Արտարժութային բանկային ավանդի դրամական համարժեքությունը որոշվում է հատուցման դեպքը տեղի ունենալու օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

Ձեր բանկային ավանդը չի հատուցվում« եթե հատուցման դեպքը տեղի ունենալու օրվա դրությամբ այդ ավանդը պակաս է 1000 հայկական դրամից:

Չերաշխավորված բանկային ավանդ

Ձեր բանկային ավանդը երաշխավորված չէ, եթե՝

 ա) Դուք հանդիսանում եք տվյալ բանկի ղեկավար և (կամ) վերջինիս ընտանիքի անդամ,

 բ) Դուք հանդիսանում եք տվյալ բանկում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ և (կամ) վերջինիս ընտանիքի անդամ,

 գ) Դուք, որպես ավանդի սեփականատեր (համասեփականատեր), հրաժարվել եք ավանդի` Ձեր մասի նկատմամբ սեփականության իրավունքից,

 դ) Ձեր ավանդն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ճանաչվել է հանցավոր ճանապարհով ձեռքբերված դրամական միջոց, քանի դեռ Դուք հակառակը չեք ապացուցել,

 ե) Ձեր ավանդը տվյալ բանկում ներդրվել է բանկային ավանդի ներդրման պահին տվյալ բանկի կողմից հրապարակային պայմանագիր կնքելու առաջարկով նախատեսված նմանատիպ բանկային ավանդների տոկոսադրույքն առնվազն 1,5 անգամ գերազանցող տոկոսադրույքով,

 զ) Ձեր ավանդը ներդրված է բանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղերում:

Երաշխավորված ավանդների հատուցման կարգը և ժամկետները

Հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Հիմնադրամը հայտարարություն է հրապարակում հատուցման դեպքի մասին: Հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրվանից սկսած Հիմնադրամը, անվճարունակ բանկի կամ այլ բանկի միջոցով, սկսում է իրականացնել Ձեր ավանդների հատուցման գործընթացը: Դուք կարող եք գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով պահանջ ներկայացնել ոչ ուշ, քան հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեք տարվա ընթացքում: Նշված ժամկետում Ձեր կողմից գրավոր պահանջ չներկայացնելու դեպքում Հիմնադրամի կողմից Ձեր երաշխավորված ավանդի հատուցում չի իրականացվի: Հիմնադրամը պարտավոր է իրականացնել ավանդատուների պահանջներով հատուցումները` գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով պահանջը ներկայացնելու oրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ Օրենքով նախատեսված դեպքերի:

Ձեր բանկային ավանդը ներդրման պահին հանդիսանում է Օրենքով սահմանված չափով և կարգով՝

երաշխավորված ավանդ (այն համատեղ ավանդների դեպքում, որոնց համատեղ ավանդատուներից մեկի կամ մի քանիսի բանկային ավանդները երաշխավորված ավանդ չեն համարվում «նշել ավանդի ընդհանուր գումարի մեջ երաշխավորված մասը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

չերաշխավորված ավանդ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ձեր ավանդի հատուցումն առավել սահուն իրականացնելու նպատակով առաջարկում ենք ավանդի ներդրման ժամանակ Ձեր կողմից բանկին տրամադրված տվյալների (անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ« սոցիալական ապահովության քարտի տվյալներ« հասցե« հեռախոսահամար և այլն) ցանկացած փոփոխության դեպքում այդ մասին անմիջապես տեղեկացնել բանկին:

Արմսվիսբանկ ՓԲԸ գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10

Հեռախոսը՝ (+374 60) 757-000, (+374 11) 757-000

Ինտերնետային կայքը՝ www.armswissbank.am

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում բանկային հաշիվ բացելու համար ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 • դիմում*,
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*,
 • աոցիալական քարտ (առկայության դեպքում)*,
 • ստորագրության նմուշի քարտ (ստորագրված բանկի աշխատակցի ներկայությամբ կամ վավերացված նոտարի կողմից),
 • պատշաճ կերպով ձևակերպված և վավերացված լիազորագիր` հաշվի միջոցները այլ անձի կողմից տնօրինելու դեպքում
 • Հաճախորդների ինքնահայտարարագրման ձև` FATCA
*Փաստաթուղթն անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակով կամ նոտարի կողմից վավերացված պատճենով և անհրաժեշտության դեպքերում` նաև ապոստիլով: Պատճենահանվելուց հետո բնօրինակը կվերադարձվի:

Դեպո հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ է հավելյալ դիմում:

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Արգելանք դնելու դեպքում հաշվետերը տեղեկացվում է արգելանքը դնելուց հետո:
Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականցվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Բռնագանձելու դեպքում հաշվետերը տեղեկացվում է բռնագանձումից հետո: