Հաշիվներ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում հաշիվ բացելը Ձեր առաջին քայլն է Բանկի ծառայություններից օգտվելու ճանապարհին: Այն թույլ է տալիս ընտրել վճարման, ներդրման և ֆինանսավորման Ձեր պահանջները բավարարող լուծումներ:

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար Բանկը հաշիվներ բացում է միայն այն դեպքերում, երբ հաճախորդը հայտնի և ընդունելի է բանկի համար կամ բանկը ճանաչում է այդ հաճախորդին:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում իրավաբանական անձինք կարող են բացել հետևյալ հաշվի տեսակները`

Բանկային հաշիվներ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, Բրիտանական ֆունտ ստեռլինգով, Շվեյցարական ֆրանկով, ՌԴ ռուբլով և այլ հաշիվներ, որոնք Ձեզ թույլ կտան իրականացնել մուտքեր, ելքեր, փոխարկումներ, փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս: Բանկային հաշիվները Ձեզ հասանելի են դարձնում Բանկի կողմից առաջարկվող ավանդական բանկային ծառայությունների և ներդրումային լուծումների լայն ընտրանին:
Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով հաշվին դրամական միջոցների մուտքի և ելքի դեպքում փոխարկման համար կիրառվում են տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված ընթացիկ փոխարժեքները:

No.ԾառայությունՍակագին
1. Հաշվի բացում
Ընթացիկ հաշվի բացումAMD 25,000
Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացումAMD 50,000
Ընթացիկ հաշվի բացման սակագինը գանձվում է առաջին հաշվի բացման համար, երկրորդ և հաջորդող հաշիվները բացվում են անվճար: Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար ՀՀ դրամով հաշվի բացումը պարտադիր է:
• էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում, պայմանագրի պայմանների փոփոխությունգործարքի գումարի 0.20%, նվազագույնը` 50,000, առավելագույնը` 300,000 ՀՀ դրամ,
յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագրի համար` 25,000 ՀՀ դրամ
Ավանդային հաշվի բացումանվճար
Դեպո հաշվի բացում
• Պետական պարտատոմսերի հաշվառման դեպո հաշիվանվճար
• Այլ դեպո հաշիվների բացումպայմանագրային
2.Հաճախորդի վերաակտիվացում *AMD 5,000
* 6 ամսվա ընթացքում հաճախորդի բոլոր հաշիվներով զրոյական շարժի դեպքում հաճախորդը ապաակտիվացվում է և նրանից չի գանձվում հաճախորդի ամսական սպասարկման սակագինը:
3. Տոկոսների հաշվարկում ընթացիկ հաշվի մնացորդի վրա
• ՀՀ դրամովպայմանագրային
• Արտարժույթով պայմանագրային
4. Հաշվի սպասարկում
• ՀՀ դրամովանվճար
• Արտարժույթով անվճար
5.Հաճախորդի սպասարկում AMD 1,000 ամսական
• Կառուցապատողի հատուկ հաշվի սպասարկում AMD 5,000 ամսական
6. Հաշվի քաղվածքի տրամադրում
Առձեռն բանկում
• Յուրաքանչյուր գործարքի ավարտից հետոանվճար
• Ամսական քաղվածքի տրամադրումանվճար
Պատվիրված նամակով փոստային ծախսեր
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում)AMD 1,500
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս)AMD 3,000 յուրաքանչյուր էջի hամար
Բանկ-Հաճախորդ համակարգովանվճար
Էլեկտրոնային փոստովանվճար
7. Հաշվից քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում
Առձեռն բանկում
• Մինչև 6 ամիս վաղեմությանAMD 2,000
• Մինչև 12 ամիս վաղեմությանAMD 3,000
• 12 ամսից ավելի վաղեմությանAMD 5,000
Էլեկտրոնային փոստով անվճար
8. Լրացուցիչ փաստաթղթերի և տեղեկանքների տրամադրում հաշվի և հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, լիազորագրերի պատրաստում
Առձեռն բանկումAMD 1,500
Պատվիրված նամակով AMD 1,500 + փոստային ծախսեր
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում)AMD 2,000 յուրաքանչյուր էջի համար
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս)AMD 3,000 յուրաքանչյուր էջի համար
Էլեկտրոնային փոստովAMD 1,500
Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ յուրաքանչյուր հարցման համարAMD 7,500
Լիազորագրի պատրաստում AMD 3,000
6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերի սակագներում ԱԱՀ-ն ներառված է
9. Հաշվի փակում անվճար
10. Բանկ-Հաճախորդ համակարգ
10.1 Internet Banking
Գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող հատուկ սարքAMD 6,000 (միանվագ յուրաքանչյուր օգտագործողի համար)
Գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող մոբայլ սարք (ծրագիր)անվճար
Ամսական սպասարկման վճարանվճար
Հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու հնարավորություն առանց սարքի տրամադրմանանվճար
Սարքի կորստի դեպքում լրացուցիչ սարքի տրամադրումAMD 10,000
11. Գործառնություններ կանխիկ դրամով
Չեկային գրքույկի տրամադրումAMD 5,000
Հայտ-լիազորագրի հիման վրա, որը չի ներառում միջնորդավճարներըAMD 500
11.1Գործառնություններ կանխիկ դրամով Գործառնություններ կանխիկ դրամով
Ընթացիկ հաշվից կանխիկ գումարի ելքագրում
• ՀՀ դրամով0.20%
• էսքրոու հաշվին կանխիկ մուտքագրված դրամական միջոցների չափով՝ անկախ շահառուին այդ միջոցների վճարման եղանակից (կանխիկ կամ անկանխիկ)անվճար
• ԱՄՆ դոլարով0.40%
• Այլ արտարժույթովպայմանագրային, տվյալ օրվա սակագնով
Ընթացիկ հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում
• ՀՀ դրամովանվճար
• ՀՀ դրամով խմբային մուտքեր50 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր 1 հատ մուտքի օրդերի համար*
•ԱՄՆ դոլարովանվճար
• Այլ արտարժույթովպայմանագրային, տվյալ օրվա սակագնով
Հնամաշ թղթադրամի փոխանակում
• ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուսական ռուբլի4.00%
• Այլ արտարժույթպայմանագրային
12. ՀՀ պետական պարտատոմսերի աճուրդներին մասնակցության սակագին
Պարտատոմսերի ծավալն անվանական արժեքով
(միջնորդավճարի չափը հաշվարկվում է միայն աճուրդին ներկայացված հայտի բավարարված անվանական արժեքով ծավալի նկատմամբ)
մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ – 5,000 դրամ + Օպերատորի կողմից գանձվող միջնորդավճար
50 մլն ՀՀ դրամից ավելի – 0.015%,
բայց ոչ ավել քան 30,000 դրամ+Օպերատորի կողմից գանձվող միջնորդավճար

Պայմաններ

1. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (հետագայում` Բանկ) իրավունք ունի փոփոխել սույն Սակագները և Պայմանները (հետագայում` Սակագներ)` այդ մասին պատշաճ կերպով ծանուցելով Հաճախորդին:

2. Սույն Սակագները սահմանված են Բանկի կողմից մատուցվող ստանդարտ ծառայությունների համար: Բանկն իրավունք ունի իր կողմից մատուցված ոչ ստանդարտ ծառայությունների դիմաց գանձել լրացուցիչ կամ Սակագներում չնշված այլ հատուցում, ինչպես նաև գանձել այդ ծառայությունների մատուցման համար փաստացի իրականացված հեռահաղորդակցման ծախսերը:

3. Բանկի կողմից կիրառվող Սակագները հաշվարկվում են ելնելով գործառնության գումարից և գանձվում են Բանկում վարվող Հաճախորդի բանկային հաշվից (հաշիվներից)` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հաճախորդը հանձնարարական է տալիս գանձումները կատարել գործարքի գումարից:

4. Բանկի կողմից սահմանված Սակագները գանձվում են Հաճախորդի դրամային հաշվից: Հաճախորդի դրամային հաշվին Սակագների գանձման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում` դրանք գանձվում են հաշվին մուտքագրված գումարից:

5. Արտարժույթով սակագները գանձվում են ՀՀ դրամով, հաշվարկված գանձման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված փոխարժեքով: Թղթակից կամ այլ արտասահմանյան բանկերի սակագները Բանկն իրավունք ունի գանձել Բանկում վարվող Հաճախորդի այլ հաշիվներից:

6. Բոլոր ընթացիկ հաշիվները գործում են բազմարժութային ռեժիմով: Եթե Հաճախորդն իրականացնում է գործառնություններ արժույթով, որը տարբերվում է Բանկում վարվող հաշիվների արժույթներից, և որոնք կրում են պարբերական և/կամ հաճախակի բնույթ, ապա Հաճախորդը բացում է ընթացիկ հաշիվ այդ արժույթով:

7. Բանկի կողմից գանձված Սակագները վերադարձման ենթակա չեն` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջիններս գանձվել են սխալմամբ:

8. Փոխարկային և արժեթղթերով գործառնություններն իրականացվում են Բանկի տվյալ օրվա գնանշումներով` համաձայն Հաճախորդի հետ կնքված համապատասխան պայմանագրի:

9. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար, ինչպես նաև ֆինանսավարկային կազմակերպությունների համար Բանկը կարող է սահմանել առանձին Սակագներ և Պայմաններ, որոնք ամրագրվում են Հաճախորդի հետ կնքվող հաշվի սպասարկման պայմանագրում:

10. Էսքրոու հաշվից գումարի կանխիկացման և/կամ փոխանցման կամ այլ գործառնությունների դեպքում կիրառվում են Հաշվի սպասարկման և/կամ փոխանցումների համար նախատեսված Բանկի համապատասխան սակագները:

11. Խմբային մուտքեր կատարելու իրավասություն ունեն միայն Հաճախորդի կողմից պատշաճ ձևով լիազորված անձը: Հաճախորդների կողմից ներկայացված խմբային կանխիկ մուտքերը իրականացվում է օրական առավելագույնը 100 հատ մեկ հաճախորդի գծով, իսկ դրանից ավել ներկայացվելու դեպքում մնացած մասը Հաճախորդին տրամադրվում է հաջորդ աշխատանքային օրը մինչև ժամը 10:00-ն: Խմբային մուտքի ընդհանրական ֆայլում առկա տվյալների ճշտության համար ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Հաճախորդը:

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում (Ուժի մեջ է 22.04.2021թ.-ից)

No.ԾառայությունՍակագին
1. Հաշվի բացում
Ընթացիկ հաշվի բացումAMD 500,000
Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացումAMD 50,000
Ընթացիկ հաշվի բացման սակագինը գանձվում է առաջին հաշվի բացման համար, երկրորդ և հաջորդող հաշիվները բացվում են անվճար: Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար ՀՀ դրամով հաշվի բացումը պարտադիր է:
• էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում, պայմանագրի պայմանների փոփոխությունգործարքի գումարի 0.20%, նվազագույնը` 50,000, առավելագույնը` 300,000 ՀՀ դրամ,
յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագրի համար` 25,000 ՀՀ դրամ
Ավանդային հաշվի բացումանվճար
Դեպո հաշվի բացում
• Պետական պարտատոմսերի հաշվառման դեպո հաշիվանվճար
• Այլ դեպո հաշիվների բացումպայմանագրային
2.Հաճախորդի վերաակտիվացում *AMD 5,000
* 6 ամսվա ընթացքում հաճախորդի բոլոր հաշիվներով զրոյական շարժի դեպքում հաճախորդը ապաակտիվացվում է և նրանից չի գանձվում հաճախորդի ամսական սպասարկման սակագինը:
3. Տոկոսների հաշվարկում ընթացիկ հաշվի մնացորդի վրա
• ՀՀ դրամովպայմանագրային
• Արտարժույթով պայմանագրային
4. Հաշվի սպասարկում
• ՀՀ դրամովանվճար
• Արտարժույթով անվճար
5.Հաճախորդի սպասարկում AMD 15,000 ամսական
6. Հաշվի քաղվածքի տրամադրում
Առձեռն բանկում
• Յուրաքանչյուր գործարքի ավարտից հետոանվճար
• Ամսական քաղվածքի տրամադրումանվճար
Պատվիրված նամակով փոստային ծախսեր
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում)AMD 1,500
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս)AMD 3,000 յուրաքանչյուր էջի hամար
Բանկ-Հաճախորդ համակարգովանվճար
Էլեկտրոնային փոստովանվճար
7. Հաշվից քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում
Առձեռն բանկում
• Մինչև 6 ամիս վաղեմությանAMD 2,000
• Մինչև 12 ամիս վաղեմությանAMD 3,000
• 12 ամսից ավելի վաղեմությանAMD 5,000
Էլեկտրոնային փոստով անվճար
8. Լրացուցիչ փաստաթղթերի և տեղեկանքների տրամադրում հաշվի և հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, լիազորագրերի պատրաստում
Առձեռն բանկումAMD 1,500
Պատվիրված նամակով AMD 1,500 + փոստային ծախսեր
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքում)AMD 2,000 յուրաքանչյուր էջի համար
Ֆաքսով (ՀՀ տարածքից դուրս)AMD 3,000 յուրաքանչյուր էջի համար
Էլեկտրոնային փոստովAMD 1,500
Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ յուրաքանչյուր հարցման համարAMD 7,500
Լիազորագրի պատրաստում AMD 3,000
6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերի սակագներում ԱԱՀ-ն ներառված է
9. Հաշվի փակում անվճար
10. Բանկ-Հաճախորդ համակարգ
10.1 Internet Banking
Գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող հատուկ սարքAMD 6,000 (միանվագ յուրաքանչյուր օգտագործողի համար)
Գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող մոբայլ սարք (ծրագիր)անվճար
Ամսական սպասարկման վճարAMD 15,000
Հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու հնարավորություն առանց սարքի տրամադրմանանվճար
Սարքի կորստի դեպքում լրացուցիչ սարքի տրամադրումAMD 10,000
11. Գործառնություններ կանխիկ դրամով
Չեկային գրքույկի տրամադրումAMD 5,000
Հայտլիազորագրի հիման վրա, որը չի ներառում միջնորդավճարներըAMD 500
11.1Գործառնություններ կանխիկ դրամովԳործառնություններ կանխիկ դրամով
Ընթացիկ հաշվից կանխիկ գումարի ելքագրում
• ՀՀ դրամով0.20%
• էսքրոու հաշվին կանխիկ մուտքագրված դրամական միջոցների չափով՝ անկախ շահառուին այդ միջոցների վճարման եղանակից (կանխիկ կամ անկանխիկ)անվճար
• ԱՄՆ դոլարով0.40%
• Այլ արտարժույթովպայմանագրային, տվյալ օրվա սակագնով
Ընթացիկ հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում
• ՀՀ դրամովանվճար
• ԱՄՆ դոլարովանվճար
• Այլ արտարժույթովպայմանագրային, տվյալ օրվա սակագնով
Հնամաշ թղթադրամի փոխանակում
• ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուսական ռուբլի3.00%
• Այլ արտարժույթպայմանագրային
12. ՀՀ պետական պարտատոմսերի աճուրդներին մասնակցության սակագին
Պարտատոմսերի ծավալն անվանական արժեքով
(միջնորդավճարի չափը հաշվարկվում է միայն աճուրդին ներկայացված հայտի բավարարված անվանական արժեքով ծավալի նկատմամբ)
մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ – 5,000 դրամ + Օպերատորի կողմից գանձվող միջնորդավճար
50 մլն ՀՀ դրամից ավելի – 0.015%,
բայց ոչ ավել քան 30,000 դրամ+Օպերատորի կողմից գանձվող միջնորդավճար

Պայմաններ

1. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (հետագայում` Բանկ) իրավունք ունի փոփոխել սույն Սակագները և Պայմանները (հետագայում` Սակագներ)` այդ մասին պատշաճ կերպով ծանուցելով Հաճախորդին:

2. Սույն Սակագները սահմանված են Բանկի կողմից մատուցվող ստանդարտ ծառայությունների համար: Բանկն իրավունք ունի իր կողմից մատուցված ոչ ստանդարտ ծառայությունների դիմաց գանձել լրացուցիչ կամ Սակագներում չնշված այլ հատուցում, ինչպես նաև գանձել այդ ծառայությունների մատուցման համար փաստացի իրականացված հեռահաղորդակցման ծախսերը:

3. Բանկի կողմից կիրառվող Սակագները հաշվարկվում են ելնելով գործառնության գումարից և գանձվում են Բանկում վարվող Հաճախորդի բանկային հաշվից (հաշիվներից)` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հաճախորդը հանձնարարական է տալիս գանձումները կատարել գործարքի գումարից:

4. Բանկի կողմից սահմանված Սակագները գանձվում են Հաճախորդի դրամային հաշվից: Հաճախորդի դրամային հաշվին Սակագների գանձման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում` դրանք գանձվում են հաշվին մուտքագրված գումարից:

5. Արտարժույթով սակագները գանձվում են ՀՀ դրամով, հաշվարկված գանձման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված փոխարժեքով: Թղթակից կամ այլ արտասահմանյան բանկերի սակագները Բանկն իրավունք ունի գանձել Բանկում վարվող Հաճախորդի այլ հաշիվներից:

6. Բոլոր ընթացիկ հաշիվները գործում են բազմարժութային ռեժիմով: Եթե Հաճախորդն իրականացնում է գործառնություններ արժույթով, որը տարբերվում է Բանկում վարվող հաշիվների արժույթներից, և որոնք կրում են պարբերական և/կամ հաճախակի բնույթ, ապա Հաճախորդը բացում է ընթացիկ հաշիվ այդ արժույթով:

7. Բանկի կողմից գանձված Սակագները վերադարձման ենթակա չեն` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջիններս գանձվել են սխալմամբ:

8. Փոխարկային և արժեթղթերով գործառնություններն իրականացվում են Բանկի տվյալ օրվա գնանշումներով` համաձայն Հաճախորդի հետ կնքված համապատասխան պայմանագրի:

9. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար, ինչպես նաև ֆինանսավարկային կազմակերպությունների համար Բանկը կարող է սահմանել առանձին Սակագներ և Պայմաններ, որոնք ամրագրվում են Հաճախորդի հետ կնքվող հաշվի սպասարկման պայմանագրում:

10. Էսքրոու հաշվից գումարի կանխիկացման և/կամ փոխանցման կամ այլ գործառնությունների դեպքում կիրառվում են Հաշվի սպասարկման և/կամ փոխանցումների համար նախատեսված Բանկի համապատասխան սակագները:

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում (ուժի մեջ է 22.04.2021թ.-ից)


Բանկային հաշիվներում առկա միջոցների դիմաց վճարվող տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը և չափը կարող եք դիտել ստորև.

ԱՐԺՈՒՅԹ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարԵվրո ՌԴ ռուբլի Շվեյցարական ֆրանկ Ֆունտ ստեռլինգ
4.50% 0.50% 0.25% 1.00% 0.00% 0.00%

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է, եթե ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը կազմում է նվազագույնը 500,000 ՀՀ դրամ , 2,000 ԱՄՆ դոլար, 2,000 Եվրո, 150,000 ՌԴ ռուբլի, 2,000 Շվեյցարական ֆրանկ: Տոկոսագումարը վճարվում է հաշվարկմանը հաջորդող ամսվա առաջին բանկային օրը:

Ֆիզիկական անձանց գծով հաշվարկված տոկոսագումարից պահվում է 10.0% եկամտահարկ:

Կորպորատիվ հաճախորդների բանկային հաշիվների մնացորդների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքներ


Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում` regulation_8_02.pdf

Դեպո հաշիվներ` Որպես Հաճախորդի պահառու` Բանկը կազմակերպում է սեփականության իրավունքով Հաճախորդին պատկանող արժեթղթերի և դրանց նկատմամբ Հաճախորդի իրավունքների գրանցումը, հաշվառումն ու պահպանությունը` Բանկում բացված արժեթղթերի հաշվառման հատուկ դեպո հաշիվներում:

No.ԾառայությունՍակագին
1. Անձնական հաշվի բացում
1.1. Ֆիզիկական անձի համար Անվճար
1.2. Իրավաբանական անձի համար Անվճար
1.3.Դեպո հաշվի սպասարկում գնանշվող արժեթղթերի համար**
ՌԴ ռուբլով արտահայտված բաժնետոմսեր և պարտատոմսեր` 0.1% տարեկան, գանձվում է եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, min. 2000 ՀՀ դրամ եռամսյակային
Այլ արժույթով բաժնետոմսեր` 0.2% տարեկան, գանձվում է եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, min. 3000 ՀՀ դրամ եռամսյակային
Այլ արժույթով պարտատոմսեր` 0.5% տարեկան, գանձվում է եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, min. 3000 ՀՀ դրամ եռամսյակային
1.4. Դեպո հաշվի սպասարկում չգնանշվող արժեթղթերի համար** Ինքնարժեք + 10%***
2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին
2.1. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին անվճար
3. Արժեթղթերի փոխանցում
3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ 1000 ՀՀ դրամ
3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ 2500 ՀՀ դրամ
3.3. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում
4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 2500 ՀՀ դրամ
4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 5000 ՀՀ դրամ
5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում
5.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1000 ՀՀ դրամ
5.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 2500 ՀՀ դրամ
6. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում
6.1. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն բանկային հաշիվների համար Բանկում գործող սակագների
7. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություններ
7.1. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություն` արժեթղթերի տրոհում, կոնսոլիդացիա և այլն անվճար
8. Օժանդակ ծառայություններ
8.1. Արժեթղթերի դիմաց եկամտի ստացում, հաշվարկում, ստացում Անվճար
8.2. Սեփականատերերի շահերի ներկայացում պայմանագրային
8.3. Լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրում պայմանագրային
8.4. Այլ ծառայություններ պայմանագրային

* Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները, ինչպես նաև փոստի և հեռահաղորդակցման ծախսերը:

** Եթե տվյալ եռամսյակի ընթացքում դեպո հաշվով ոչ մի գործարք չի կատարվել և հաշվում արժեթղթեր չեն հաշվառվել, միջնորդավճար չի գանձվում, իսկ եթե դեպո հաշվով տվյալ եռամսյակի ընթացքում կատարվել է գործարք, սակայն եռամսյակի վերջին օրը հաշվում արժեթղթեր չեն հաշվառվել, Հաճախորդից գանձվում է տվյալ տեսակի արժեթղթերի համար նախատեսված նվազագույն միջնորդավճարը: Եթե Հաճախորդի արժեթղթերն արտահայտված են այլ արժույթներով, այդ դեպքում արժույթից և շուկայից կախված` Բանկի կողմից կարող են սահմանվել առանձին սակագներ:

*** Այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարներ (առկայության դեպքում)

1. Դեպո հաշվի սպասարկման սակագները գանձվում են մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը: Պահառության ծառայությունների դիմաց վճարների ուշացման դեպքում Պահառուն իրավունք ունի՝ վճարման համար նախատեսված օրվանից 10 օր հետո համապատասխան Սակագները գանձել` վաճառելով Հաճախորդին պատկանող անհրաժեշտ քանակի կամ ծավալի արժեթղթեր:

                                                                                                                                                                      ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի համար գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայություններ սակագներ*

No.ԾառայությունՍակագին
1. Անձնական հաշվի բացում
1.1. Ֆիզիկական անձի համար Անվճար
1.2. Իրավաբանական անձի համար Անվճար
1.3. Դեպո հաշվի սպասարկում 5000 ՀՀ դրամ տարեկան, գանձվում է եռամսյակը մեկ անգամ` 1250 ՀՀ դրամ
2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին
2.1. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին անվճար
3. Արժեթղթերի փոխանցում
3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ 1000 ՀՀ դրամ
3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ 2500 ՀՀ դրամ
3.3. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում
4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 2500 ՀՀ դրամ
4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 5000 ՀՀ դրամ
4.3. Առևտրային արգելադրում 1000 ՀՀ դրամ
4.4. Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում
5.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1000 ՀՀ դրամ
5.3. Առևտրային արգելադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.4. Առևտրային արգելադրման դադարեցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլերային) գործարքի արդյունքում անվճար
6. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում
6.1. Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն բանկային հաշիվների համար Բանկում գործող սակագների
7. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություններ
7.1. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություն` արժեթղթերի տրոհում, կոնսոլիդացիա և այլն անվճար
8. Օժանդակ ծառայություններ
8.1. Արժեթղթերի վերագրանցում 3000 ՀՀ դրամ
8.2. Արժեթղթերի դիմաց եկամտի ստացում, հաշվարկում, ստացում Անվճար
8.3. Սեփականատերերի շահերի ներկայացում պայմանագրային
8.4. Լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրում պայմանագրային

* Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները, ինչպես նաև Հաճախորդի սպասարկման հետ կապված ծախսերը:

ՀՀ պետական եվրոպարտատոմսերի դեպո հաշվի սպասարկման սակագներ

Ոսկով հաշիվների բացման և վարման պայմաններ.

 • Ոսկով հաշիվները բացվում են և ֆիզիկական, իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաճախորդների համար:
 • Հաշիվները բացվում են միայն 999.9 հարգի ոսկու համար:
 • Հաշվի նվազագույն մնացորդը սահմանվում է 0 գրամ:
 • Ոսկով հաշիվներում անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով` 0.01 գրամի ճշտությամբ:

Ոսկու մուտքագրումը հաշվին իրականացվում է`

 • այլ բանկերում բացված Հաճախորդի ոսկով հաշիվներից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
 • հաշվի վրա հաշվառման պայմանով ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ից ոսկու գնման միջոցով,
 • Հաճախորդի օգտին երրորդ անձանց կողմից ոսկով փոխանցումներ իրականացնելիս:

Ոսկու ելքագրումը հաշվից իրականացվում է`

 • այլ բանկերում բացված Հաճախորդի ոսկով հաշիվներին ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
 • հաշվից ելքագրման պայմանով ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին ոսկի վաճառելու միջոցով,
 • Հաճախորդի հանձնարարականի համաձայն երրորդ անձանց օգտին ոսկով փոխանցումների իրականացման դեպքում:

Ոսկու անկանխիկ առքուվաճառքը կատարվում է համաձայն ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից սահմանված անկանխիկ ոսկու փոխարժեքների:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ոսկու առքի և վաճառքի փոխարժեքները սահմանում է հիմնվելով անկանխիկ ոսկու միջազգային գնանշումների վրա:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում բանկային հաշիվ բացելու համար իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 • դիմում*,
 • կանոնադրություն*,
 • պետական գրանցման վկայական (առկայության դեպքում` նաև լիցենզիա)*,
 • իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման վարման համար պատասխանատուի, բանկի հետ ֆինանսական գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշների քարտ (վավերացված իրավաբանական անձի հաշվառման վայրի տարածքային հարկային մարմնի կողմից),
 • ղեկավար անձանց նշանակման մասին հրամաններ կամ որոշումներ*,
 • հարկ վճարողի հաշվառման համար*,
 • ղեկավար անձանց անձը հաստատող փաստաթղթեր*,
 • պատշաճ կերպով ձևակերպված և վավերացված լիազորագիր` հաշվի միջոցները այլ անձի կողմից տնօրինելու դեպքում,
 • Հաճախորդների ինքնահայտարարագրման ձև` FATCA
 • այլ փաստաթղթեր:
*Փաստաթուղթն անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակով կամ նոտարի կողմից վավերացված պատճենով և անհրաժեշտության դեպքերում` նաև ապոստիլով: Պատճենահանվելուց հետո բնօրինակը կվերադարձվի:

Դեպո հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ է հավելյալ դիմում:

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Արգելանք դնելու դեպքում հաշվետերը տեղեկացվում է արգելանքը դնելուց հետո:
Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականցվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Բռնագանձելու դեպքում հաշվետերը տեղեկացվում է բռնագանձումից հետո: