Ընդհանուր տեղեկատվություն

Հաշվի առնելով հասարակության շրջանում վակավորման նկատմամբ պահանջներն ու շուկայական միտումները՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ը մշակել և իր հաճախորդներին է ներկայացնում վարկավորման տարատեսակ լուծումներ:

Ֆիզիկական անձինք կարող են օգտվել ֆինանսական միջոցների ներգրավման համար հիմնական վարկատեսակներից՝ ներդրումային և հիփոթեքային, իսկ սպառողական վարկերը առաջարկվում են բացառապես Բանկի գործող հաճախորդներին՝ վերջիններիս ծառայությունների ամբողջական փաթեթ տրամադրելու նպատակով:

Վարկավորումը մեզ հետ փոխշահավետ է և մատչելի՝ շնորհիվ համագործակցող կազմակերպությունների լայն շրջանակի և իր հաճախորդներին ճկուն ֆինանսական լուծումներ առաջարկելու Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության:

Հիփոթեքային վարկեր

Սպառողական վարկեր

 

Կոնկրետ վարկային դիմումները քննարկելիս, վարկը հաստատող մարմինը հաշվի է առնում նաև մի շարք այլ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ, որոնք անկախ հաճախորդի վարկունակության կամ վարկի ապահովվածության աստիճանից կարող են հիմք հանդիսանալ վարկային հայտը մերժելու համար: Դրանցից են`

Օբյեկտիվ գործոններ

Հաճախորդի փորձը, հասույթները, եկամտաբերությունը, բանկային հաշիվների շրջանառությունը, միջին մնացորդը, գործարքների հաճախականությունը, վարկային պատմությունը և այլն.

Սուբյեկտիվ գործոններ

Հաճախորդի բիզնեսի ընդունելիությունը և համապատասխանությունը բանկի քաղաքականությանը, հաճախորդի թափանցիկությունը, կառավարման որակը, համագործակցության զարգացման հեռանկարները և այլն:

Վարկերը տրամադրվում են համաձայն ուղենիշային/հիմնական պայմանների, որոնց սահմաններում որպես կանոն տրամադրվում են համապատասխան վարկատեսակները, սակայն յուրաքանչյուր կոնկրետ վարկային դիմումի դեպքում վարկը հաստատող մարմինը, հաշվի առնելով վերը նշված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները կարող է շեղվել նշված պայմաններից (ինչպես ի օգուտ, այնպես էլ ի վնաս հաճախորդի) կամ լրացուցիչ պայմաններ կամ պահանջներ ներկայացնել:

Հնարավոր բացասական հետևանքներ, այլ կարևոր տեղեկատվություն

Հարգելի հաճախորդ`

Վարկային ծառայություններից օգտվելու արդյունքում հետագայում հնարավոր անցանկալի հետևանքներից խուսափելու նպատակով խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ ստորև բերված տեղեկատվությանը, իսկ լրացուցիչ պարզաբանումների համար դիմել բանկի մասնագետներին: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի տոկոսագումարը վերադարձվում է դրամով, իսկ մայր գումարների մարումները` համապատասխան արժույթով, ուստի արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում (վարկի կամ տոկոսների վճարման ժամկետանցում, վարկի ոչ նպատակային ծախսում, վարկ ստանալու նպատակով բանկին կեղծ տեղեկատվության տրամադրում, վարկային մոնիտորինգին/վերահսկողությանը խոչընդոտում և այլն) բանկի կողմից բացի ֆինանսական պատժամիջոցներից գործող օրենսդրության համաձայն կարող են իրականացվել հետևյալ գործողությունները`

  • վարկային պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում, վարկի և հաշվարկված տոկոսների վաղաժամկետ վերադարձի պահանջի ներկայացում
  • գրավադրված գույքի բռնագանձում և իրացում, ընդ որում, գրավադրված գույքի իրացումից ստացված գումարը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է նաև վարկառուի այլ գույքի հաշվին պարտավորությունների մարման հնարավորությունը վրա դատական կարգով բռնագանձում տարածելը (առկայության դեպքում)
  • վարկառուի վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցում վարկային ռեգիստրում, ինչը բացասական ազդեցություն կթողնի Հաճախորդի վարկային պատմության վրա և կխոչընդոտի հետագայում ևս վարկային ծառայություններից օգտվելու հարցում (այդ թվում նաև այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից)

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկը

Տոկոսագումարների հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ, կանոնակարգ 8/01