Ավանդներ

Ավանդային հաշիվներ Մենք առաջարկում ենք ճկուն ժամկետայնությամբ (սկսած 1 օրից) և դրույքաչափերով ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդներ: Այս գործիքի առավելությունն այլ ներդրումային գործիքների նկատմամբ համեմատական պարզությունն ու հաշվարկման դյուրինությունն է: Ավանդներն առավել հարմարավետ են այն ներդրողների համար, որոնք կոնկրետ ժամանակահատվածների համար նախընտրում են կանխատեսելի եկամուտներ ու նվազագույն ռիսկեր:

Ավանդը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ներդրված գումարի դիմաց ստանալ երաշխավորված եկամուտ ֆիքսված ժամանակահատվածի համար: Դուք կարող եք ընտրել ավանդներ ըստ արժույթի տեսակի, մարման ժամանակահատվածի, տոկոսագումարների վճարման տարբերակների:

Նշենք, որ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում սահմանված են նվազագույն սահմանաչափեր հետևյալ արժույթների համար.

  • ՀՀ դրամ` սկսած 5,000,000-ից
  • ԱՄՆ Դոլար` սկսած 10,000-ից
  • Եվրո` սկսած 50,000-ից
  • Ռուբլի` սկսած 1,000,000-ից

Արժույթ Ավանդի
նվազագույն
գումար
Տոկոսագումարի
վճարում
Ժամկետ
1-32
օր
33-92
օր
93-182
օր
183-367
օր
368-732
օր
733-1095
օր
AMD 5,000,000 Ժամկետի ավարտին 6.50% 7.00% 8.25% 9.00% 9.75% 10.00%
Ամսական 6.50% 7.00% 8.00% 8.75% 9.50% 10.00%
USD 10,000 Ժամկետի ավարտին 1.00% 2.00% 2.75% 3.25% 4.00% 4.25%
Ամսական 1.00% 2.00% 2.75% 3.00% 3.75% 4.00%
EUR 50,000 Ժամկետի ավարտին 0.50% 0.75% 1.25% 1.50% 2.25% 2.75%
Ամսական 0.50% 0.50% 1.00% 1.25% 1.75% 2.25%
RUB 1,000,000 Ժամկետի ավարտին 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 6.50% 6.50%
Ամսական 5.00% 5.25% 5.75% 6.00% 6.25% 6.25%


1. 30 մլն ՀՀ դրամ (կամ համարժեք այլ արժույթ) և ավել գումարի դեպքում տոկոսադրոույքները սահմանվում են պայմանագրով:

2. Հաճախորդն իրավունք չունի ավանդի գործողության ընթացքում փոփոխելու՝ ավելացնելու կամ նվազեցնելու ավանդի գումարը:

3. Հաճախորդն կարող է ավանդային պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել Բանկի համաձայնությամբ` ավանդային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում: Այդ դեպքում Բանկը կատարում է վերահաշվարկ՝ ավանդի գումարից գանձելով արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարները, և վճարելով տվյալ պահին գործող և Բանկի կայքէջում հրապարակված` Ավանդի արժույթով ցպահանջ ավանդատեսակի համար Բանկի կողմից հաստատված տարեկան տոկոսադրույքին համապատասխան չափով հավելագրված տոկոսագումար :

4. Այլ լրացուցիչ պայմանները կարգավորվում են պայմանագրով կամ լրացուցիչ համաձայնագրով:

5. Հաճախորդն իրավունք ունի իր կողմից ներդրված ավանդի գրավով ստանալ վարկ՝ Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ը ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին մինչև տվյալ բանկային օրվա գործառնական օրվա ավարտը: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ից հետո ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում:


Արժույթ Ավանդի նվազագույն գումար Տոկոսա
գոմարի վճարում
Ժամկետ
1-32
օր
33-92
օր
93-182
օր
183-367
օր
368-547
օր
548-732
օր
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
AMD 2,000,000 Ժամկետի
ավարտին
5.00% 5.11% 5.50% 5.61% 6.00% 6.09% 7.00% 7.00% 8.00% 7.85% 8.50% 8.17%
Ամսական 5.00% 5.12% 5.50% 5.61% 6.00% 6.09% 7.00% 7.00% 8.00% 7.85% 8.50% 8.17%
USD 5,000 Ժամկետի
ավարտին
1.00% 2.00% 0.75% 0.75% 1.75% 1.76% 3.00% 3.00% 3.75% 3.72% 4.50% 4.40%
Ամսական 0.00% 0.00% 0.75% 0.75% 1.75% 1.76% 2.75% 2.75% 3.50% 3.47% 4.25% 4.16%
EUR 10,000 Ժամկետի
ավարտին
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.75% 1.75% 1.74% 2.25% 2.23%
Ամսական 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 1.25% 1.24% 1.75% 1.74%
GBP 100,000 Ժամկետի
ավարտին
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.50% 0.50%1.00%1.00%

Կուտակային ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության օրինակ

APY = (1+r/n) n -1 որտեղ`

1) APY – տարեկան տոկոսային եկամտաμերությունն է,

2) r – տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է,

3 )n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:


«Ստանդարտ» ժամկետային ավանդի դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքներ


Արժույթ Ավանդի
նվազագույն
գումար
Տոկոսագումարի
վճարում
Ժամկետ
1-32
օր
33-92
օր
93-182
օր
183-367
օր
368-548
օր
AMD 5,000,000 Ժամկետի ավարտին 6.00% 6.50% 7.75% 8.50% 9.00%
Ամսական 6.00% 6.50% 7.50% 8.25% 8.75%
USD 10,000 Ժամկետի ավարտին 0.50% 1.50% 2.25% 2.75% 3.50%
Ամսական 0.50% 1.50% 2.25% 2.50% 3.25%
EUR 50,000 Ժամկետի ավարտին 0.25% 0.25% 0.75% 1.00% 1.75%
Ամսական 0.25% 0.25% 0.75% 0.75% 1.25%


1. 30 մլն ՀՀ դրամ (կամ համարժեք այլ արժույթ) և ավել գումարի դեպքում տոկոսադրոույքները սահմանվում են պայմանագրով:

2. Հաճախորդն իրավունք ունի մինչև ավանդի գործողության ժամկետի 2/3-ը փոփոխելու՝ համալրելու ավանդի գումարը, ընդ որում յուրաքանչյուր համալրումը չի կարող պակաս լինել 1 մլն ՀՀ դրամից կամ համարժեք արտարժույթից: Ավանդի գումարի ավելացման հանրա­գումարը չի կարող գերա­զան­ցել սկզբնական Ավան­դի գումարի կրկնապատիկը:

 3. Հաճախորդն կարող է ավանդային պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել Բանկի համաձայնությամբ` ավանդային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում: Այդ դեպքում Բանկը Ավանդատուի կողմից տրված հանձնա­րա­րականի հիման վրա ապահովում է Ավան­դի մասնակի վերադարձը մինչև Ավան­­դի սկզբնական գու­մարի 50 (հիսուն) տոկոսի չափով` Ավան­դատուի առա­ջին իսկ պահանջով առանց վերահաշվարկի , իսկ մնացած գումարի չափով կատարում է վերահաշվարկ՝ ավանդի գումարից գանձելով արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարները, և վճարելով տվյալ պահին գոր­ծող և Բան­­­­կի կայքէջում հրա­պարակ­ված` Ավանդի արժույթով ցպահանջ ավան­­դատեսա­կի հա­մար Բանկի կողմից հաստատված տարեկան տո­կո­սադրույքին համապատաս­խան չա­փով հա­վե­լագրված տո­կո­սա­գու­մար:

4. Այլ լրացուցիչ պայմանները կարգավորվում են պայմանագրով կամ լրացուցիչ համաձայնագրով:

5. Հաճախորդն իրավունք ունի իր կողմից ներդրված ավանդի գրավով ստանալ վարկ՝ Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ը ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին մինչև տվյալ բանկային օրվա գործառնական օրվա ավարտը: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ից հետո ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում:


Արժույթ Ավանդի նվազագույն գումար Տոկոսա
գոմարի վճարում
Ժամկետ
1-32
օր
33-92
օր
93-182
օր
183-367
օր
368-547
օր
548-732
օր
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
AMD 2,000,000 Ժամկետի
ավարտին
3.00% 3.04% 3.50% 3.55% 4.00% 4.04% 5.00% 5.00% 6.00% 5.91% 6.50% 6.30%
Ամսական 3.00% 3.04% 3.50% 3.55% 4.00% 4.04% 5.00% 5.00% 6.00% 5.91% 6.50% 6.30%
USD 5,000 Ժամկետի
ավարտին
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.75% 2.00% 2.00% 2.75% 2.73% 3.50% 3.44%
Ամսական 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.75% 1.75% 1.75% 2.50% 2.48% 3.25% 3.20%
EUR 10,000 Ժամկետի
ավարտին
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.75% 1.25% 1.24%
Ամսական 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.75% 0.75%
GBP 100,000 Ժամկետի
ավարտին
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.50% 0.50%1.00%1.00%
Ամսական 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.50% 0.50%1.00%1.00%

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը տոկոսագումարների կանոնավոր կապիտալացումների դեպքում հնարավոր է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով.

Կուտակային ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության օրինակ

APY = (1+r/n) n -1 որտեղ`

1) APY – տարեկան տոկոսային եկամտաμերությունն է,

2) r – տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է,

3 )n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:


«Համալրվող» ժամկետային ավանդի դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքներ

Արժույթ Ավանդի
նվազագույն
գումար
Տոկոսագումարի
վճարում
Ժամկետ
33-92
օր
93-182
օր
183-367
օր
368-732
օր
733-1095
օր
AMD 5,000,000 Ամսական 7.00% 8.00% 8.75% 9.50% 10.00%
USD 10,000 Ամսական 2.00% 2.75% 3.00% 3.75% 4.00%
EUR 50,000 Ամսական 0.50% 1.00% 1.25% 1.75% 2.25%
RUB 1,000,000 Ամսական 5.25% 5.75% 6.00% 6.25% 6.25%

1. 30.0 մլն. ՀՀ դրամ (կամ համարժեք այլ արժույթ) և ավել գումարի դեպքում տոկոսադրոույքները սահմանվում են պայմանագրով:

2.Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում կուտակված տոկոսագումարները յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ավելացվում եմ ավանդի գումարին:

3. Հաճախորդն իրավունք չունի ավանդի գործողության ընթացքում նվազեցնելու ավանդի գումարը:

4. Հաճախորդն կարող է ավանդային պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել Բանկի համաձայնությամբ` ավանդային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում: Այդ դեպքում Բանկը կատարում է վերահաշվարկ՝ ավանդի գումարից գանձելով արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարները, և վճարելով տվյալ պահին գործող և Բանկի կայքէջում հրապարակված` Ավանդի արժույթով ցպահանջ ավանդատեսակի համար Բանկի կողմից հաստատված տարեկան տոկոսադրույքին համապատասխան չափով հավելագրված տոկոսագումար :

5. Այլ լրացուցիչ պայմանները կարգավորվում են պայմանագրով կամ լրացուցիչ համաձայնագրով:

6. Հաճախորդն իրավունք ունի իր կողմից ներդրված ավանդի գրավով ստանալ վարկ՝ Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ը ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին մինչև տվյալ բանկային օրվա գործառնական օրվա ավարտը: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ից հետո ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում:


Արժույթ Ավանդի նվազագույն գումար Տոկոսագոմարի վճարում Ժամկետ
33-92 օր 93-182 օր 183-367 օր 368-547 օր 548-732 օր
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
անվանա
կան
տարեկան տոկոսային եկամտա
բերություն
AMD 2,000,000 Ամսական 5.50% 5.61% 6.00% 6.09% 7.00% 7.00% 8.00% 7.85% 8.50% 8.17%
USD 5,000 Ամսական 0.75% 0.75% 1.75% 1.76% 2.75% 2.75% 3.50% 3.47% 4.25% 4.16%
EUR 10,000 Ամսական 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 1.25% 1.25% 1.75% 1.73%
GBP 100,000 Ամսական 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00%

Կուտակային ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության օրինակ

APY = (1+r/n) n -1 որտեղ`

1) APY – տարեկան տոկոսային եկամտաμերությունն է,

2) r – տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է,

3 )n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:


«Կուտակային» ժամկետային ավանդի դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքներ

ԱՐԺՈՒՅԹ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարԵվրո ՌԴ ռուբլի Շվեյցարական ֆրանկ Ֆունտ ստեռլինգ
4.50% 0.70% 0.45% 1.00% -2.00% 0.00%

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է, եթե ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ըստ համապատասխան արժույթների կազմում է նվազագույնը 500,000 ՀՀ դրամ, 2,000 ԱՄՆ դոլար, 2,000 Եվրո, 150,000 ՌԴ ռուբլի: Տոկոսագումարը վճարվում է հաշվարկմանը հաջորդող ամսվա առաջին բանկային օրը:

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց գծով հաշվարկված տոկոսագումարից պահվում է 10% ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ:

Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակները կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում` կանոնակարգ 8_02

Կանոնակարգ 8_03

Հաշվիչներ

 

Deposit Calculator