Նշանակալից մասնակիցներ

Բանկի 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ (87.53%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում առևտրային գործունեություն իրականացնող «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» Ս.ա.ր.լ.-ն, իսկ 2079 (երկու հազար յոթանա¬սունինը) հատ (12.47%) սովորական բաժնետոմ¬սերի սեփականատերն է հանդիսանում առևտրային գործունեություն իրականացնող «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ն:

Միևնույն ժամանակ 16,667 (տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) հատ սովորական բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» Ս.ա.ր.լ.-ի և «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ի միջոցով հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից, իսկ 2079 (երկու հազար յոթանա¬սունինը) հատ սովորական բաժնետոմսերով «Խրոնո Սթար Անդամների Միջազգային Խումբ Ֆրանկ Մյուլլեր» Ս.Ա.-ն նույնպես հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ի միջոցով: